Thứ ba, 20 Tháng 3 2018 03:21

Những thách thức đối với giáo dục đại học hiện nay

Cùng với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp trồng người là một vấn đề luôn được quan tâm, chú trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Trình độ văn hóa của nhân dân nâng cao sẽ giúp chúng ta đẩy mạnh công cuộc khôi phục kinh tế; phát triển dân chủ. Nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân cũng là một việc cần thiết để xây dựng nước ta thành một nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh[1]. Như vậy, muốn đất nước phát triển, giàu mạnh thì cần nhiều người có tài, có đức, có tri thức. Đó chính là mục tiêu của giáo dục, đặc biệt là của giáo dục đại học.

Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Bước vào giai đoạn phát triển mới, trên cơ sở đánh giá toàn diện, sâu sắc thực trạng giáo dục và đào tạo, cũng như xu hướng phát triển của giáo dục và đào tạo trên thế giới và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4- 11-2013 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 29) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Riêng trong lĩnh vực giáo dục đại học, trọng tâm của chủ trương đổi mới là “tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học. Hoàn thiện mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia; trong đó, có một số trường và ngành đào tạo ngang tầm khu vực và quốc tế. Đa dạng hóa các cơ sở đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển công nghệ và các lĩnh vực, ngành nghề; yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế”.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm 


[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr. 458-459

Đã xem 40 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành