Thứ năm, 23 Tháng 8 2018 08:57

Khái quát về chuyển đổi mô hình kinh tế ở Việt Nam

        Từ đầu những năm 1980, tình hình kinh tế - chính trị thế giới có những biến đổi to lớn, sâu sắc. Nhiều nước xã hội chủ nghĩa lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng. Liên Xô và nhiều nước xã hội chủ nghĩa đã thực hiện cải tổ, cải cách để vượt qua khủng hoảng. Mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung sau nhiều năm hình thành và phát triển, mặc dù qua nhiều lần cải cách, song đã bộc lộ rõ khuyết tật cơ bản, không còn phát huy tác dụng và được thay thế bằng mô hình kinh tế thị trường. Kinh tế Trung Quốc sau 30 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xôviết cũng lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc. Hội nghị lần thứ ba Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XI tháng 12 năm 1978, đã mở đầu quá trình cải cách và mở cửa, xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. 

        Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 10 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành