Thứ hai, 10 Tháng 9 2018 03:12

Đánh giá thực trạng thể chế kinh tế ở Việt Nam từ khi đổi mới đến nay

Để thực thi được mô hình kinh tế đó, trong hơn 30 năm qua, Đảng ta đã rất coi trọng việc xây dựng thể chế kinh tế mới, từng bước phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với chủ trương đổi mới, Đại hội VI của Đảng (năm 1986) đã đặt ra yêu cầu đổi mới thể chế kinh tế. Trọng tâm của đổi mới thể chế kinh tế lúc bấy giờ là đổi mới cơ chế quản lý kinh tế.

          Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 7 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành