Thứ sáu, 14 Tháng 9 2018 03:27

Một số khuyến nghị về xây dựng chính sách pháp luật về an sinh xã hội đến năm 2030 ở Việt Nam

          Từ sau khi đổi mới, bên cạnh phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước ta cũng luôn quan tâm đến vấn đề đảm bảo an sinh xã hội bởi mục tiêu cao nhất của sự nghiệp xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nhằm đảm bảo mọi người dân đều có một cuộc sống vật chất, tinh thần không ngừng được cải thiện. Hiến pháp năm 1992 đã quy định khá cụ thể về những quyền cơ bản của mọi công dân về một số chính sách xã hội mà mọi người dân đều có quyền hưởng lợi, trong đó có quyền đảm bảo an sinh xã hội như quyền và nghĩa vụ lao động (Điều 55, Điều 56); được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe (Điều 3 và 61), được hưởng lợi từ chính sách bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, chính sách phát triển dân số và kế hoạch hóa gia đình (Điều 40, Điều 65); quyền có nhà ở (Điều 62, Điều 73) và quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong lao động và trả lương (Điều 63)...

         Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 7 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành