Thứ sáu, 28 Tháng 9 2018 03:10

Những hạn chế trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước pháp quyền XHCN và một số kiến nghị

       Tư tưởng về một nhà nước tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật đã được hình thành ở Việt Nam ngay từ những năm đầu thế kỷ XX. Đến giai đoạn đổi mới, việc nghiên cứu tư tưởng này đã được quan tâm sâu sắc hơn, nổi bật nhất là trong Cương lĩnh năm 1991 của Đảng ta. Từ đó đến nay, công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu về mặt lý luận cũng như thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã đạt được thời gian qua, thì quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cũng bộc lộ không ít những vấn đề cần được tiếp tục giải quyết. 

       Trên đây là trích dẫn tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 236 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành