Thứ năm, 25 Tháng 10 2018 02:18

Những vấn đề đặt ra nhằm hoàn thiện pháp luật về kinh tế thị trường

          Ngay từ khi quá trình Đổi mới được bắt đầu tại Việt Nam, lĩnh vực pháp luật về nền kinh tế thị trường (pháp luật về sở hữu, hợp đồng, doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh, giải quyết tranh chấp…) đã luôn được coi là lĩnh vực pháp luật đặc biệt cần được quan tâm xây dựng, hoàn thiện. Qua nhiều năm học hỏi mô hình pháp luật của các quốc gia, kết hợp với việc tổng kết thực tiễn đất nước để tìm ra mô hình pháp luật phù hợp, quá trình xây dựng pháp luật về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đã cho thấy nhiều thành tựu rất quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu rất đáng ghi nhận, các quy định pháp luật về nền kinh tế thị trường ở nước ta vẫn còn không ít hạn chế, bất cập. 

           Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 49 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành