Thứ tư, 28 Tháng 11 2018 01:51

Những thành tựu đạt được trong hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa

         Có thể nói, không phải đợi đến công cuộc đổi mới đất nước năm 1986 thì tư tưởng về một nhà nước được tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật mới được hình thành ở Việt Nam. Tư tưởng này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh manh nha từ những năm đầu của thế kỷ XX. Được tiếp thu nền văn minh Âu - Mỹ, nhất là kinh nghiệm tổ chức, hoạt động của nhà nước trong quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nhận thức được việc quản lý xã hội bằng pháp luật là một tiến bộ của nhân loại, có tính chất phổ biến đối với xã hội hiện đại. Điều này được minh chứng trong bản yêu sách của Nhân dân An Nam gửi tới Hội nghị Véc xây với một trong số các yêu cầu đó là: “Cải cách nền pháp lý ở Đông Dương bằng cách cho người bản xứ cũng được hưởng những đảm bảo về mặt pháp luật như người Âu châu” và yêu cầu: “thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật”.

            Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 15 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành