Thứ năm, 21 Tháng 2 2019 02:00

Đóng góp của doanh nghiệp nhà nước với kinh tế Việt Nam

Quan điểm chỉ đạo về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã chỉ rõ: “Việc xem xét, đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước phải có quan điểm toàn diện cả về kinh tế, chính trị, xã hội; trong đó, lấy suất sinh lời trên vốn làm một trong những tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp kinh doanh, lấy kết quả thực hiện các chính sách xã hội làm tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp công ích…”

Mặc dù chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ về số lượng (khoảng 0,93% tổng số doanh nghiệp của cả nước đang hoạt động sản xuất - kinh doanh) nhưng khu vực doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam hiện đang nắm giữ một lượng tài sản, vốn và nguồn lực khổng lồ của đất nước, trong đó chỉ riêng quy mô liên quan tới tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước đã lên đến mức gần 240 tỷ USD trong năm 2012.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu. Để xem toàn văn, xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 171 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành