Thứ năm, 28 Tháng 2 2019 01:52

Về cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối, tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn. Có thể nói doanh nghiệp nhà nước là nòng cốt cơ bản của kinh tế nhà nước, là công cụ hỗ trợ để Nhà nước điều tiết nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động trên cơ sở tuân th ủ các quy luật của kinh tế thị trường và các chính sách đi ều tiết của Nhà nước. Tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghi ệp nhà nước chịu sự giám sát của Nhà nước với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp, sự giám sát của toàn dân thông qua các cơ quan đại diện của nhân dân. Có thể thấy, cải cách nền kinh tế cũng đồng nghĩa với việc phải tiến hành cải cách doanh nghiệp nhà nước.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 156 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành