In trang này
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019 14:53

Phân tích kinh nghiệm quản lý ngân sách nhà nước được phê duyệt

Phạm vi và mục đích của việc cơ quan lập pháp phê duyệt thẩm quyền chi tiêu - còn gọi là dự toán được phê duyệt - cần được làm rõ trong khuôn khổ pháp lý và được xác định qua mục lục ngân sách. Các văn bản quy phạm pháp luật
nhằm xác định các quy tắc về quản lý dự toán được giao bao gồm nguyên tắc thường niên và phương thức thực thi hiệu lực; các quy tắc xác định mức độ tự chủ của cơ quan hành pháp trong việc quản lý dự toán được giao; các quy tắc xác định thẩm quyền riêng của Bộ Tài chính, các bộ trưởng bộ chu quản và lãnh đạo đơn vị chi tiêu trong điều chuyển mục chi trong phạm vi thẩm quyền chi tiêu được giao bởi cơ quan lập pháp; và các quy tắc về sử dụng dự trữ dự phòng.

Đã xem 50 lần