Thứ năm, 28 Tháng 3 2019 15:12

Các giải pháp nâng cao chất lượng giải thích pháp luật ở Việt Nam

Nâng cao chất lương giải thích pháp luật để đáp ứng nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo chủ trương "Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng", đồng nghĩa với việc xây dựng một nền pháp luật có chất lượng cao, phù hợp với các quy luật vận động, phát triển của xã hội, với các tiến bộ xã hội cũng như các giá trị chung đã được tích lũy trong lịch sử nhân loại. Hệ thống pháp luật đó phải có tính khả thi và chủ yếu được thể hiện trong các đạo luật được xây dựng với kỹ thuật lập pháp cao, trong đó Hiến pháp có vị trí tối thượng. Hệ thống pháp luật đó phải giữ địa vị làm nền tảng trong đời sống nhà nước, xã hội và bản thân nó phải được bảo vệ.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu. Để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 26 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành