Thứ sáu, 29 Tháng 3 2019 15:15

Kinh nghiệm xây dựng chính sách phát triển khoa học và công nghệ gắn với xây dựng đội ngũ trí thức

Trước hết, Nhà nước có vai trò hoạch định chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong từng giai đoạn công nghiệp hóa, định hướng các vấn đề ưu tiên, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ của đất nước: thiết lập hệ thống, mạng lưới các cơ sở khoa học và công nghệ, các viện nghiên cứu khoa học, các trường đại học, các khu công nghệ cao, đầu tư tài chính cho các lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên,... Đồng thời, Nhà nước có các hành động can thiệp, điều tiết hoạt động khoa học và công nghệ ở một số ngành. Một đặc điểm cần lưu ý là định hướng phát triển khoa học và công nghệ luôn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội từng giai đoạn cụ thể.

Đã xem 3 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành