Thứ sáu, 12 Tháng 4 2019 01:19

Một số vấn đề về đăng kí kinh doanh và thành lập doanh nghiệp

Trước hết, các Luật doanh nghiệp năm 1999, 2005 và 2014 đều quy định, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, chứ không phải là xin giấy phép kinh doanh. Vì vậy, nếu bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định
của Luật doanh nghiệp, thì cơ quan đăng ký kinh doanh có nghĩa vụ phải thực hiện việc đăng ký thành lập doanh nghiệp.
Điều này khác với quy định về việc cho phép của Nhà nước như Giấy phép thành lập doanh nghiệp theo Luật công ty năm 1990; Gi ấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm theo Luật kinh doanh bảo hiểm năm
2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2010); Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính theo Luật bưu chính năm 2010; Gi ấy phép xuất bản theo Luật xuất bản năm 2012; Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo Luật luật sư năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012); Giấy phép xây dựng trong Luật xây dựng năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2016 và Luật kinh doanh bất động sản năm 2014; Giấy phép xuất khẩu theo Luật hải quan năm 2014 s ửa đổi, bổ sung theo Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế năm 2014;...

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 49 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành