Thứ tư, 24 Tháng 4 2019 08:40

Kinh nghiệm ứng dụng kết quả của giáo dục đào tạo trong chính sách phát triển khoa học và công nghệ của Hàn Quốc

Bộ Khoa học và Công nghệ đóng vai trò ban thư ký của Hội đồng quốc gia về khoa học và công nghệ. Bộ có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp mọi hoạt động khoa học và công nghệ do các bộ khác quản lý; đảm bảo các chính sách,
chương trình, dự án về khoa học và công nghệ phù hợp với các ưu tiên quốc gia. Giúp việc cho Bộ Khoa học và Công nghệ là Viện Kế hoạch và đánh giá khoa học và công nghệ, với các nhiệm vụ chính là lập kế hoạch khoa học và công nghệ quốc gia, phổi hợp các chương trình khoa học và công nghệ, quản lý các chương trình nghiên cứu và phát triển (R&D) do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngân sách, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ.

Về cơ bản, các chương trình khoa học và công nghệ bao gồm các chương trình nghiên cứu và phát tri (R&D), các chương trình khoa học và công nghệ công nghiệp, các chương trình nhân lực khoa học và công nghệ, các chương trình công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Việc triển khai các chương trình này được thực hiện ở các doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu khoa học.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

 

Đã xem 7 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành