Thứ ba, 03 Tháng 3 2020 04:01

GIỚI THIỆU NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LUẬT CÔNG TY CỦA ĐỨC

Trong hệ thống pháp luật của Đức, luật công ty thuộc tư pháp. Khái niệm công ty được hiểu là sự liên kết của hai hay nhiều cá nhân bằng một sự kiện pháp lý nhằm tiến hành các hoạt động để đạt được một mục tiêu chung nào đó.

Có nhiều sự liên kết giống công ty nhưng không do luật công ty điều chình, ví dụ, các loại hình tổ chức của công pháp, cộng đồng gia đình, cộng đồng thừa kế...

          Trên đây là trích dẫn của tài liệu. Để xem toàn văn xin tải tệp đính kèm.

Đã xem 11 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành