Thứ ba, 10 Tháng 3 2020 07:35

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Nguồn lực phát triển kinh tế là tổng thể các nguồn tài nguyên thiên nhiên, tài sản quốc gia, nguồn nhân lực và các yếu tố phi vật thể, bao gồm cả trong và ngoài nước, có khả năng khai thác nhằm thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế- xã hội. Như vậy, theo nghĩa chung nhất, nguồn lực là toàn bộ những yếu tố trong và ngoài nước, đã, đang và sẽ tham gia vào quá trình thúc đẩy, cải biến xã hội của một quốc gia.

Nguồn lực phát triển rất đa dạng về chủng loại, tính chất, có xuất xứ trong hoặc ngoài nước, đây là những yếu tố có thể huy động cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước. Như vậy, khi nói đến nguồn lực phát triển kinh tế, người ta tính đến nhng yếu tố “không phải của mình” nhưng có thể huy động được thông qua hoạt động mua bán, chuyển giao hoặc vay mượn.

           Trên đây là trích dẫn của tài liệu. Để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 10 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành