In trang này
Thứ ba, 10 Tháng 3 2020 07:56

TỔNG KẾT KINH NGHIỆM CẢI CÁCH QUẢN LÝ VÀ LAO ĐỘNG SAU CHIẾN TRANH CỦA NHẬT BẢN (TRƯỜNG HỢP CỦA NGÀNH THÉP) (Phần 1)

Nếu không xem xét các quan hệ lao động hợp tác và việc quản lý được đổi mới, thì chúng ta sẽ không thể hiểu được sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ II. Tuy nhiên, hai nhân tố quan trọng này không phải là những điều kiện sẵn có ngay sau chiến tranh. Đúng hơn là chúng dần dần được hình thành thông qua những cuộc cải cách và đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân lao động sau chiến tranh. Thật vậy, những cuộc cải cách quản lý và lao động sau chiến tranh đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành các ngành công nghiệp có sức cạnh tranh. Tuy nhiên, không nên cho rằng tự bản thân những cải cách này có thể tạo ra được các ngành công nghiệp có sức cạnh tranh ở Nhật Bản. Các cuộc cải cách bên ngoài chỉ có hiệu lực khi đối tượng cải cách bên trong sẵn sàng tiếp nhận và khai thác chúng.

      Trên đây là trích dẫn của tài liệu. Để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 38 lần