Thứ ba, 10 Tháng 3 2020 08:03

MỘT SỐ TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN, CÔNG CỤ - CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH VÀ THỰC TRẠNG KHÁM CHỮA BỆNH HIỆN NAY

Các hoạt động trong quản lý chất lượng khám chữa bệnh rất phức tạp và thuật ngữ có thể gây nhầm lẫn. Vì vậy, cần hiểu rõ các thuật ngữ liên quan đến hoạt động quản lý chất lượng khám chữa bệnh. Tiêu chí là các tiêu chuẩn hoặc nguyên tắc dùng để đo lường hoặc kiểm tra, giám sát mức độ yêu cầu cần đạt được ở một khía cạnh cụ thể của chất lượng. Tiêu chuẩn công nhận là mức độ xuất sắc mà các tổ chức phải đạt được để được chứng nhận bởi một cơ quan có thẩm quyền. Trong khi đó, công nhận là một quá trình tự đánh giá và đánh giá bên ngoài được các tổ chức chăm sóc sức khỏe để đánh giá mức độ thực hiện của tổ chức liên quan sử dụng đối với các tiêu chuẩn đã được thiết lập và các cách thức để tiếp tục cải thiện. Khái niệm công cụ quản lý chất lượng là những công cụ định lượng và định tính dùng để cải thiện chất lượng. Theo đó, công cụ định tính là sử dụng các công cụ phân tích để tạo ra ý tưởng, sắp đặt ưu tiên, duy trì đường hướng, xác định nguyên nhân của vấn đề và làm rõ các quy trình. Mặt khác, công cụ định lượng là sử dụng các công cụ nhằm đo lường một chương trình, thu thập và hiển thị dữ liệu và giám sát chương trình. Ở đây, mô hình quản lý chất lượng được xem là sử dụng các công cụ cải tiến chất lượng để xác định các vấn đề cần cải thiện, từ đó thiết kế, cải thiện và đo lường kết quả.

           Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 30 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành