Thứ hai, 30 Tháng 3 2020 03:58

MỘT SỐ GÓC ĐỘ PHÁP LÝ VỀ TÀI SẢN ẢO, TÀI SẢN MÃ HÓA VÀ TIỀN MÃ HÓA THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Thông tư số 24/2014/TT - BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng được sửa đổi, bởi Nghị định số 27/2018/NĐ - CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ - CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng (sau đây gọi là Thông tư số 24/2014/TT - BTTTT, sửa đổi) đã đưa ra số quy định liên quan khái niệm “vật phẩm ảo”, “đơn vị ảo”, “điểm thưởng”. Thông tư số 24/2014/TT - BTTTT, sửa đổi khẳng định “vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng không phải là tài sản, không có giá trị quy đổi ngược lại thành tiền"[1]. Tuy nhiên trên thực tế, việc mua bán tài sản ảo đó vẫn đang diễn ra và chưa được sự kiểm soát[2]. Việc khẳng định “vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng không phải là tài sản” có thể đúng nếu hiểu tài sản theo nghĩa truyền thống, nhưng sẽ không phù hợp trong bối cảnh sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ ngày càng ảnh hưởng mạnh mẽ, sâu sắc đến đời sống vật chất, phương thức hoạt động của xã hội cũng như quan niệm pháp lý truyền thống. Bên cạnh đó, Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Đầu tư năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017, 2018 đã đề cao nguyên tắc quyền dân sự, quyền tự do kinh doanh chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng[3]. Bên cạnh Quyết định số 1255/QĐ - TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo (sau đây gọi là Quyết định số 1255/QĐ - TTg), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 10/CT - TTg ngày 11/4/2018 về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác (sau đây gọi là Chỉ thị số 10/CT - TTg). Chỉ thị này nhấn mạnh, cảnh báo các rủi ro, ảnh hưởng tiêu cực của các loại tiền ảo và hoạt động sử dụng tiền ảo để huy động vốn theo phương thức đa cấp; đồng thời giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành xử lý các vấn đề liên quan. Trên cơ sở đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 02/CT - NHNN ngày 13/4/2018 về các biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo (sau đây gọi là Chỉ thị số 02/CT - NHNN). Cần lưu ý rằng trước khi có Chỉ thị số 02/CT - NHNN, ngày 27/02/2014 và nhiều lần sau đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có các thông cáo báo chí để khẳng định “Bitcoin (và các loại tiền ảo tương tự khác) không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp khác tại Việt Nam”.

          Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.


[1] Điều 7 Thông tư số 24/2014/TT - BTTTT, sửa đổi

[2] Phạm Thanh Bình: Cấn luật hóa vấn đề “ tài sản ảo", Báo Pháp luật Việt Nam, ngày 26/01/2015, http://baophapluat.vn/tu-phap/can luat - hoa - van - de - tai - san - ao - 207671.html.

[3] Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013, khoản 2 Điều 2 Bộ luật Dân sự năm 2015, Điều 7 Luật Đầu tư năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017, 2018.

Đã xem 223 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành