Thứ sáu, 27 Tháng 3 2020 04:26

Một số vấn đề về quyền giám sát tối cao của Quốc hội đối với các cơ quan hành pháp và tư pháp

Thực hiện quyền giám sát của mình, Quốc hội có thể trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho một số cơ quan khác thực hiện hoạt động giám sát khi thấy cần thiết. Do đó, khi đã phân định cho nhiều cơ quan chức năng của Nhà nước làm công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm sát thì Quốc hội chỉ giữ cho mình quyền giám sát đối với các cơ quan nhà nước cấp cao ở Trung ương, tức là các cơ quan do Quốc hội bầu ra hoặc phê chuẩn, mà trong đó giám sát hoạt động của Chính phủ là một đối tượng quan trọng trong việc thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội, Chính phủ với tư cách cơ quan thực hiện quyền hành pháp, Chính phủ chịu sự giám sát tối cao của Quốc hội một cách trực tiếp và mạnh mẽ nhất. Hoạt động giám sát của Quốc hội đối với Chính phủ được bảo đảm bởi việc quy định bằng Hiến pháp và pháp luật về quyền và cơ chế thực hiện quyền, thông qua các hình thức hoạt. động của các phiên họp toàn thể của Quốc hội, hoạt động của các Ủy ban, của từng đại biểu Quốc hội hoặc của tổ chức được Quốc hội giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động này.

Trong thời gian qua, Quốc hội Việt Nam đã thực hiện việc giám sát các cơ quan nhà nước ở Trung ương và các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn, tuy đôi lúc còn sa vào việc xem xét một số vụ việc cụ thể nhưng nhìn chung, Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đã dành phần lớn thời gian cho việc giám sát hoạt động của các đối tượng bao gồm: Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, những người đứng đầu các cơ quan này và các thành viên Chính phủ.

           Trên đây là trích dẫn tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 26 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành