Thứ sáu, 27 Tháng 3 2020 07:30

KINH NGHIỆM HOÀN THIỆN CHỨC NĂNG KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

Mô hình này được thiết kế theo nguyên tắc bảo đảm “sở hữu tư nhân, cạnh tranh, tự do hình thành giá cả, tự do di chuyển về lao động, vốn và dịch vụ”[1]. Trong nền kinh tế ấy, “thị trường lao động được hỗ trợ bởi một hệ thống dịch vụ an sinh xã hội dựa trên nguyên tắc công bằng về sự đóng góp và sự cân bằng xã hội[2]. Nói cách khác, mô hình nền kinh tế thị trường xã hội kiểu Đức có cái lõi vật chất là nền kinh tế thị trường tự do dựa trên chế độ sở hữu tư nhân, nhưng được đóng khung trong một thể chế chính trị “dân chủ, xã hội”. Mô hình đó thừa nhận tầm quan trọng của sở hữu tư nhân, kinh tế thị trường, nhưng cũng coi trọng vấn đề công bằng và đoàn kết xã hội[3], một mô hình kết hợp giữa nguyên tắc “thị trường tự do” với “sự cân bằng/hài hòa xã hội”, kết hợp (và cân bằng) một cách biện chứng giữa “quyền tự do của con người” với “công bằng xã hội”. Mô hình này hướng tới ba mục tiêu chính: (1) Lấy “phúc lợi cho tất cả mọi người” làm mục tiêu kinh tế: (2) Lấy “công bằng xã hội” làm mục đích chính trị và kinh tế: và (3) Lấy “tương thích với môi trường” trong chính sách kinh tế làm mục tiêu sinh thái[4].

 


[1] Rolf H. Hasse, Hermann Schneider, Klaus Weigelt ( eds. ): Social Market Economy: Principles and Implementation: Economic Policy from A to Z, Singapore: Konrad Adenauer Stiftung, 2008, at 393-418: 393

[2] Rolf H. Hasse, Hermann Schneider, Klaus Weigelt ( eds. ): Social Market Economy: Principles and Implementation: Economic Policy from A to Z, Singapore: Konrad Adenauer Stiftung, 2008, at 393-418: 393

[3] Xem Patrick H. O'Neil, et.nl: Cases in Comparative Politics, 3a ed. New York: W.W. Norton & Company, 2010, at 190

[4] Xem Dieter W. Benecke: Tổng quan về nền kinh tế thị trường xã hội và sinh thái, trong Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương: Nền kinh tế thị trường xã hội và sinh thái - Một mô hình phát triển cho sự phát triển của châu Á ?, Nxb. Tài chính, 2008, tr.24-31

Đã xem 206 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành