In trang này
Thứ hai, 30 Tháng 3 2020 07:45

KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG TỰ DO CỦA MỸ

Việc thực hiện chức năng kinh tế của Nhà nước ở Hoa Kỳ là điển hình của mô hình kinh tế thị trường tự do. Tuy nhiên, trong lịch sử, mô hình này cũng có những biến đổi, điều chỉnh cùng với những biến đổi, điều chỉnh trong chức năng kinh tế. Hình ảnh Nhà nước chỉ là “người gác đêm” cho giai cấp hữu sản phản ánh khá chính xác bức tranh về mối tương tác giữa Chính phủ và nền kinh tế ở Hoa Kỳ những năm nửa cuối thế kỷ XIX[1]. Trong những năm đầu của quá trình phát triển chủ nghĩa tư bản ở Hoa Kỳ (đầu thế kỷ XIX), đã từng có quan điểm cho rằng, Nhà nước cần đóng vai trò bà đỡ, nuôi dưỡng và bảo hộ các ngành công nghiệp non trẻ, chống lại sự cạnh tranh của các nhà tư bản nước ngoài, thực chất là chống lại các nhà tư bản ở các quốc gia phát triển hơn, chẳng hạn, từ Anh Quốc. Nhưng rồi sau đó, mô hình chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh lại chiếm ưu thế, chí ít là cho tới cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX.

             Trên đây là trích dẫn tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.


[1] Xem Linda Weiss: The State in the Economy: Neoliberal or Neoactivist? in Glenn Morgan, et.al: The Oxford Handbook of Comparative Institutional Analysis, at 183.

Đã xem 187 lần