Thứ sáu, 24 Tháng 4 2020 08:36

VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI VIỆC KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC

Ở nước ta, quyền lực nhà nước của Nhân dân chủ yếu được thực hiện thông qua các cơ quan đại diện là Quốc hội, Hội đồng nhân dân và những cơ quan nhà nước khác như Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân là những cơ quan do các cơ quan đại diện quyền lực nhà nước lập ra và chịu trách nhiệm trước các cơ quan đại diện.

Việc giám sát đối với hoạt động của hệ thống các cơ quan nhà nước đó được thực hiện dưới nhiều hình thức: sự kiểm tra, giám sát của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự giám sát trong hệ thống nhà nước và giám sát của xã hội trong đó có giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội (đoàn thể nhân dân) và giám sát trực tiếp của Nhân dân. Sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát trực tiếp của Nhân dân đối với cơ quan nhà nước là hình thức giám sát đặc thù ở nước ta và đang đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo đảm thực thi quyền lực nhà nước của Nhân dân.

           Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 26 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành