Thứ sáu, 08 Tháng 1 2021 04:17

CHUẨN MỰC PHÁP LÝ QUỐC TẾ ỨNG PHÓ VỚI MỘT SỐ TỘI PHẠM PHI TRUYỀN THỐNG

Hợp tác quốc tế là xu hướng tất yếu trong đấu tranh phòng, chống các tội phạm phi truyền thống do đặc tính xuyên quốc gia của các loại tội phạm này. Trong sự hợp tác đó, nền tảng cơ bản đầu tiên là sự thống nhất giữa các quốc gia về những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm. Để đi đến sự thống nhất đó, cộng đồng quốc tế đã xây dựng được một số chuẩn mực chung là các công ước quốc tế về một số tội phạm phi truyền thống phổ biến được đa số các quốc gia trên thế giới gia nhập như: khủng bố, tội phạm về ma túy, tội rửa tiền và tội mua bán người...

Nội dung chủ yếu của các công ước quốc tế về các loại tội phạm phi truyền thống là quy định về nghĩa vụ tội phạm hóa (Criminalization) của các nước thành viên. Các công ước chỉ ra những hành vi mà mỗi quốc gia thành viên cần xác lập trong luật hình sự của mình là tội phạm. Việc xác lập những hành vi là tội phạm trên tiêu chí chung thống nhất như vậy giúp cho các quốc gia thành viên đạt được sự phóng thích về pháp luật và có cơ sở cho việc hợp tác thực hiện các hoạt động phát hiện, trấn áp và phòng ngừa các tội phạm phi truyền thống mà cộng đồng thế giới cũng lên án, Tội phạm hóa - quy định (ghi nhận) một hành vi nguy hiểm cho xã hội mới là tội phạm vào Bộ luật Hình sự, cũng chính là việc sử dụng biện pháp pháp luật hình sự để đấu tranh chống các hành vi nguy hiểm cho xã hội. Nói một cách khác, đúng như GS.TSKH. Đào Trí Úc nhận định: “Tính chất nguy hại cho xã hội của loại hành vi này hay loại hành vi khác đều luôn luôn được xác định và đánh giá từ giác độ lợi ích của Nhà nước xã hội chủ nghĩa và của nhân dân lao động, của việc hình thành, xây dựng và phát triển các quan hệ xã hội chủ nghĩa...". Bởi vậy, chuẩn mực pháp lý quốc tế ấy chính là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá và hoàn thiện pháp luật hình sự của các quốc gia trên thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng ứng phó có hiệu quả trước thách thức an ninh phi truyền thống hiện nay. Do đó, trong phạm vi bài viết này, người viết bước đầu đề cập một số loại tội phạm phi truyền thống điển hình bao gồm: tội khủng bố, tội mua bán người, tội phạm về ma túy, tội rửa tiền và tội cướp biển.

          Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 316 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành