Thứ tư, 20 Tháng 5 2020 04:22

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN ĐỐI VỚI QUY ĐỊNH CỦA PHẦN CHUNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Pháp luật hình sự Việt Nam trước yêu cầu ứng phó trước thách thức an ninh phí truyền thống đòi hỏi không chỉ nắm vững các kiến thức chuyên môn của khoa học luật hình sự, tội phạm học, khoa học an ninh - quốc phòng, mà còn cả sự am hiểu sâu sắc về các vấn đề chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường... an ninh phi truyền thống, trong đó đã xác định an ninh phi truyền thống là trạng thái an ninh trong đó đòi hỏi việc bảo đảm sự an toàn, ổn định của mỗi con người, cũng như các quốc gia, dân tộc và cộng đồng quốc tế khỏi sự nguy hiểm gây ra bởi những mối đe dọa có nguồn gốc phi quân sự từ bất kỳ tác nhân, chủ thế phi nhà nước nào. Ngoài ra, tiếp cận dưới góc độ khoa học luật hình sự, an ninh phi truyền thống được hiểu là trạng thái an ninh, trong đó đòi hỏi việc bảo đảm an toàn, ổn định của mỗi con người cũng như các quốc gia, dân tộc và cộng đồng quốc tế khỏi sự nguy hiểm gây ra bởi những mối đe dọa dưới dạng là các tội phạm phi truyền thống có nguồn gốc phi quân sự từ bất kỳ tác nhân, chủ thể phi nhà nước nào.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 11 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành