In trang này
Thứ hai, 25 Tháng 5 2020 04:27

KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ VỀ TÀI SẢN ẢO, TIỀN ẢO VÀ TÀI SẢN MÃ HÓA, TIỀN MÃ HÓA

Thứ nhất, khung pháp lý quản lý, xử lý tài sản ảo, tiền ảo nói chung và tài sản mã hóa, tiền mã hóa nói riêng cần xây dựng trên cơ sở khung pháp lý hiện hành có liên quan, trong đó loại bỏ các rào cản và bổ quy định mang tính đặc thù;

Thứ hai, khung pháp lý quản lý, xử lý tài sản ảo, tiền ảo nói chung và tài sản mã hóa, tiền mã hóa nói riêng cần tập trung vào việc xử lý các rủi ro có liên quan; dựa vào kết quả; mang tính thích ứng và thử nghiệm, thí điểm; chỉ quy định các nguyên tắc cơ bản nhất mang tính bắt buộc kết hợp với các quy định mềm mang tính hướng dẫn, như: thúc đẩy việc tự điều chỉnh, hướng dẫn về thực hiện tốt, đặt ra quy tắc ứng xử trong ngành, tiến hành đánh giá và công nhận của các tổ chức đánh giá và công nhận tư nhân độc lập. Mặc dù những hướng dẫn này không mang tính ràng buộc pháp lý nhưng cho phép các nhà làm luật nhanh chóng thích ứng với các thay đổi về công nghệ và mô hình kinh doanh để xử lý các vướng mắc phát sinh mà không cảm trở sự sáng tạo, đồng thời nâng cao chức năng sàng lọc của thị trường, cơ quan nhà nước chỉ xác định phạm vi của vấn đề cần được xử lý lý và khuyến khích ngành công nghiệp này phát triển chính các tiêu chuẩn và bộ quy tắc ứng xử của mình; khởi niệm và các biện pháp quản lý cụ thể để quản lý.

          Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 18 lần