Thứ hai, 29 Tháng 6 2020 01:58

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội Việt Nam

Thứ nhất, tăng cường việc xây dựng chương trình giám sát đối với hoạt động của Chính phủ hằng năm và từng quý, từng tháng. Nội dung chương trình giám sát phải bám sát vào tình hình thực tế đất nước, vào nghị quyết của Quốc hội, vào các văn bản pháp luật và vào từng vấn đề bức xúc. đặt ra trong từng giai đoạn, đối với từng lĩnh vực hoạt động của Chính phủ

Bên cạnh đó, các phương thức, hình thức giám sát của Quốc các bộ, ngành, hội phải được kiện toàn, từng bước hoàn thiện. Xác định các hình thức, phương thức và phương pháp thực hiện quyền giám sát tương xứng với hoạt động giám sát. Nếu hình thức, phương thức và phương pháp giám sát không phù hợp với tính chất, nội dung của quyền giám sát tối cao như luật quy định thì hiệu lực và hiệu quả hoạt động sẽ không cao.

             Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 68 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành