Thứ hai, 24 Tháng 2 2014 00:00

Kinh nghiệm quốc tế về triển khai các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm biến đổi khí hậu

Các lĩnh vực kinh doanh tiên tiến với những sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm đột phá nhằm thích nghi, đối phó với các rủi ro biến đổi khí hậu đã mở ra những cơ hội kinh doanh mới, thể hiện sự thích ứng nhanh của doanh nghiệp cũng như đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mới của một nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng. Các sản phẩm dịch vụ tiên tiến này được xây dựng theo hướng thích nghi với biến đổi khí hậu, đề phòng, hạn chế tổn thất.

Không nằm ngoài xu hướng chung này, ngành bảo hiểm đã và đang cung cấp những sản phẩm, dịch vụ tiên tiến tới khách hàng. Việc hiểu rõ những tác động kinh tế của biến đổi khí hậu sẽ cho phép các nhà bảo hiếm:

-   Quản lý rủi ro thông qua các biện pháp, công cụ đối phó và thích ứng;

-    Tân dụng cơ hội kinh doanh mới và đầu tư bền vững;

-   Trợ giúp khách hàng trong việc quản lý rủi ro và hạn chế tổn thất thông qua việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và dịch vụ tư vấn;

-   Thay đổi hoạt động theo hướng thân thiện với môi trường.

Trong điều kiện biến đổi khí hậu, ngành bảo hiểm cần:

-   Phát triển kĩ thuật đánh giá và phân tích rủi ro;

-   Áp dụng các điều khoản bảo hiểm phù hợp;

-   Phát triển các sản phẩm dịch vụ mới thích ứng với rủi ro mới;

-   Tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh tính tin cậy của dịch vụ bồi thường; củng cố tư vấn đề phòng, hạn chế rủi ro;

-   Chia sẻ kiến thức kinh nghiệm.

Các công ty bảo hiểm hàng đầu thế giới như: Allianz, Munick Re, Tokio Marine & Nichido cũng đã  tiến hành nghiên cứu các rủi ro do tác ðộng của biến ðổi khí hậu nhằm tính toán phân tích dự phòng phí, thống kê và xây dựng các điều khoản kĩ thuật căn cứ trên các kết quả nghiên cứu này.

Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, bảo hiểm biến đổi khí hậu được xem xét trên 3 khía cạnh:

- Các sản phẩm bảo hiểm mới được xây dựng trong bối cảnh biến đổi khí hậu gây ra những rủi ro mới;

- Các sản phẩm bảo hiểm được phát triển căn cứ trên các sản phẩm đã có (bổ sung thêm các điều khoản mới nhằm phù hợp với diễn biển biến đổi khí hậu);

- Các dịch vụ tư vấn khách hàng/ hạn chế tổn thất.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 190 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành