Thứ tư, 26 Tháng 11 2014 00:00

Vai trò của nhà nước trong công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu của các nước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Để thực hiện chức năng của mình đối với sự phát triển kinh tế, nhà nước có thể sử dụng nhiều công cụ khác nhau như pháp luật, chính sách, kế hoạch, các công cụ tài chính - tiền tệ, kinh tế nhà nước, bộ máy nhà nước v.v... Trong đó, thuật ngữ chính sách công đã được hầu hết các học giả đề cập đến khi bàn về vai trò của nhà nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung cũng như với công nghiệp hoá nói riêng. Chính sách công là sản phẩm của nhà nước, được nhà nước sử dụng để quản lý, tác động, điều chỉnh một lĩnh vực cụ thể nào đó của nền kinh tế. Mục tiêu của chính sách là cụ thể hóa các mục tiêu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, trong một thời gian nhất định. Nói cách khác, chính sách được xác định như là đường lối hành động mà nhà nước lựa chọn đối với một hay một số lĩnh vực của nền kinh tế, kể cả các mục tiêu mà nhà nước tìm kiếm và sự lựa chọn các phương pháp để theo đuổi các mục tiêu đó.

 Như vậy, hoạch định chính sách và thực thi chính sách thể hiện nội dung và phương thức thực hiện chức năng của nhà nước trong công nghiệp hoá. Đó cũng là thể hiện vai trò của nhà nước trong công nghiệp hoá.

Đã xem 173 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành