Thứ năm, 16 Tháng 6 2016 17:20

Kinh nghiệm của Australia về chính sách cạnh tranh và chống độc quyền

     Ở Australia, chính sách cạnh tranh được coi là một bộ phận cơ bản của thực thể kinh tế và có vai trò trung tâm trong thiết kế luật pháp và quy chế kinh tế. Đạo luật đầu tiên về cạnh tranh là “Luật bảo hộ các ngành công nghiệp Australia” ban hành năm 1906. Luật bảo hộ các ngành công nghiệp Australia được xây dựng dựa theo “Luật chống đọc quyền Sherman” của Mỹ ban hành năm 1890, trong đó, gồm có nhiều điều khoản cấm độc quyền và hạn chế thương mại. Các hành vi độc quyền, hạn chế kinh doanh hoặc hủy hoại các ngành công nghiệp của Australia đều bị cấm. Tuy nhiên, do những quy định về Hiến pháp của Australia mà đạo luật này không gây được tác động lớn, do đó nó không được áp dụng. Trong nửa thế kỷ này,mặc dù Australia đã có nhiều nỗ lực nhằm vượt qua những rang buộc của hiến pháp với hàng loạt các chương trình nghị sự được tổ chức nhưng đều không thành công.

     Trong những năm 1950, 1960, Chính phủ Australia tỏ ra lo ngại về tình hình sáp nhập và tập trung hóa trong ngành công nghiệp. Nhiều ủy ban nghiên cứu kinh tế đã được thành lập nhằm xem xét các hành vi hạn chế thương mại và nhấn mạnh đến phạm vi ảnh hưởng của các hành vi này trong thực tiễn thương mại của Australia. Theo kết quả điều tra năm 1961, trong số 600 tổ chức kinh doanh ở Australia ước tính có khoảng 50% - 66% có các hành vi hạn chế thương mại. Năm 1962, Chính phủ liên bang đề xuất “Luật thương mại” nhưng đạo luật này đã bị các tổ chức kinh doanh vận động hành lang bác bỏ. Cho tới năm 1965, Luật thương mại được thông qua. Tuy nhiên, tới năm 1971, luật thương mại bị Tòa án tối cao tuyên bố hủy bỏ vì những lý do pháp lý trong Hiến pháp Australia. Đến năm 1974, luật thương mại mới được thực thi. Luật hạn chế thương mại thực định quy định rõ cơ chế cạnh tranh trong kinh doanh cũng như các biện pháp chế tài đảm bảo cho việc áp dụng.

     Trong những năm 1980, nhất là từ sau năm 1983, Australia coi việc phát triển và hoàn thiện chính sách cạnh tranh là một trong những nỗ lực cải tổ kinh tế mạnh mẽ với mục đích: nâng cao mức sống cho người dân, tăng cơ hội phát triển kinh tế, đối phó với các yêu cầu đang thay đổi nhanh chóng trong tiến trình quốc tế hóa, toàn cầu hóa nền kinh tế hiện nay...

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm 

Đã xem 222 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành