Thứ tư, 24 Tháng 8 2016 05:48

Giới thiệu một số quy định về hết quyền đối với nhãn hiệu và nhập khẩu song song Hoa Kỳ

Theo pháp luật của Hoa Kỳ thì các quy định về cơ chế hết quyền được áp dụng cho nhãn hiệu đang tồn tại hai luồng quan điểm. Với quan điểm thứ nhất cho rằng cơ chế quyền quốc tế có giới hạn cho nhãn hiệu[1], trong khi đó quan điểm thứ hai khẳng định cơ chế hết quyền quốc gia với một số ngoại lệ cho nhãn hiệu phải được áp dụng[2]. Thomas Hays - một trong những người tán thành quan điểm đầu tiên cho là “Hoa Kỳ lựa chọn cơ chế hết quyền quốc tế có giới hạn” và giải thích: “Chủ sở hữu nhãn hiệu Hoa Kỳ có thể phản đối nhập khẩu song song hàng hóa mang nhãn hiệu của mình, ngoại trừ trường hợp nhãn hiệu liên quan đến một nhãn hiệu nước ngoài và chủ sở hữu nhãn hiệu nước ngoài với chủ sở hữu nhãn hiệu Hoa Kỳ là một hoặc có mối quan hệ công ty mẹ - công ty con hoặc cùng sở hữu hoặc cùng kiểm soát”[3].

Mặc dù tác giả Thomas Hays giải thích cho khẳng định “Hoa Kỳ lựa chọn cơ chế hết quyền quốc tế có giới hạn” nhưng giải thích này dẫn đến cách hiểu ngược lại rằng theo pháp luật Hoa Kỳ, cơ chế hết quyền quốc gia được áp dụng cho nhãn hiệu. Ngược lại, các tác giả Keith E. Maskus and Youngmin Chen lập luận nhằm ủng hộ cho quan điểm thứ hai Cơ chế hết quyền quốc gia vối một số ngoại lệ cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu ngăn chặn nhập khẩu song song ngoại trừ trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu Hoa Kỳ và chủ sở hữu nhãn hiệu nước ngoài có mối quan hệ công ty mẹ - công ty con. Hơn nữa, khả năng ngăn chặn nhập khẩu còn dựa trên cơ sở chất lượng sản phẩm nhập khẩu không ging như chất lượng sản phẩm gốc và có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng”[4].

Những lập luận trên đây cho thấy, ranh giới không rõ ràng giữa cơ chế hết quyền quốc tế có giới hạn và cơ chế hết quyền quốc gia với một số ngoại lệ áp dụng cho nhãn hiệu theo pháp luật Hoa Kỳ. Tuy nhiên, quan điểm cho rằng Hoa Kỳ áp dụng cơ chế hết quyền quốc gia với một số ngoại lệ hợp lý hơn, bởi vì, cả các quy định pháp luật cũng như án lệ của Hoa Kỳ về hết quyền đối với nhãn hiệu đều phản ánh những nỗ lực của Chính phủ và những chính sách nhằm ngăn chặn nhập khẩu song song, về nguyên tắc, theo pháp luật Hoa Kỳ, nhập khẩu song song - dấu hiệu của cơ chế hết quyền quốc tế có thể được chấp nhận nhưng với điều kiện rất nghiêm ngặt. Nhập khẩu song song dược phẩm cũng bị cấm nghiêm ngặt...

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 


[1]Những người ủng hộ quan điểm này như Christopher Stother và Thomas Hays. Xem: Stothers, Christopher, Parallel Trade in Europe: Intellectual property, Competition and Regulatory Law, Hart Publishing, 2007, tr. 41; Hays, Thomas, Parallel Importation Ưnder European Union Law, London: Sweet & Maxwell, 2004, tr. 11.

[2]Những người ủng hộ quan điểm này là Carsten Fink, Keith E. Maskus, Youngmin Chen, Ekaterina Shekhtman và Evgeniy Sesitsky. Xem:, tr. 184; Maskus, Keith E. and Chen, Yongmin, Parallel Imports in a MocLel of Vertical Distribution: Theory, Evidence, and Policy (Fink, Carsten and Maskus, Keith E. (eds.), Intellectual Property and Development: Lessons from recent economic research, A co-publication of the World Bank and Oxíòrd University Press, 2005), tr. 193-194; Maskus, Keith E., IPRs in the Global Economy, Institute for International Economics, Washington, DC, 2000, tr. 210; Sheckhtman, Ekaterina and Sesitsky, Evgeniy, Exhaustion and Parallel Importation in the Field of Trademarks, 2008, <http://www.turin-ip.com/research-papers/ papers-2008/Shekhtman-Sesitsky.FINAL.pdf>. Liên minh châu Âu cũng ủng hộ quan điểm này. Xem: European Commission, Exhaustion oỊTroàe Mark Righta: Working Documents from the Commissỉon Services, 1999, <http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/exhaust_en.pdf>.

[3]Hays, Thomas, Parallel Importation Under European Union Law, London: Sweét & Maxweỉỉ, 2004, tr. 11.

[4]Maskus, Keith E. and Chen, Yongmin, Parallel Imports in a Model of Vertical Distribution: Theory, Evidence, and Policy (Fink, Carsten and Maskus, Keith E. (eds.), Intellectual Property and Development: Lessons from recent economic research, A co-publication of the World Bank and Oxford University Press, 2005), tr. 193-194.

Đã xem 89 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành