Thứ ba, 20 Tháng 9 2016 02:19

Tổng quan về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đảng và Nhà nước Việt Nam đó có nhiều chính sách, biện pháp đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong những năm gần đây theo hướng: tạo môi trường để các doanh nghiệp phát triển và hoạt động cơ hiệu quả theo cơ chế thị trường; hỗ trợ sự phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; xác định “Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là một nhiệm vụ quan trọng trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đt nước”. Công tác đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam đã có nhiều thay đổi, nên công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ngày càng được hoàn thiện. Khung pháp luật, cơ chế, chính sách đó được đối mi, bổ sung và hoàn thiện. Việc tổ chức thực hiện pháp luật và hành vì ứng xử của bộ máy quản lý nhà nước đổi với doanh nghiệp đã có sự thay đi phù hợp hơn với cơ chế thị trường, với xu thế m ca và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Những nỗ lực đó đã và đang góp phn thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Kể từ khi Luật doanh nghiệp 1999 có hiệu lực, số lượng doanh nghiệp mới đăng ký liên tục tăng nhanh với tc độ chưa từng thy. Tính đến hết năm 2005, đã có 160.752 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, gấp 3,3 lần so với tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập giai đoạn 1991- 1999, với tổng số vn đăng ký khoảng 321,2 nghìn tỷ đồng. Trong số các doanh nghiệp đăng ký mới thì doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng trên 95% tổng số doanh nghiệp. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đó góp phn đáng kể vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu và nâng cao hiệu quả nền kinh tế.

Trong những kết quả đã đạt được, công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn nhiều hạn chế, tr ngại, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Nhiều quy định pháp luật vẫn chưa tương thích với hệ thống luật pháp quốc tế, vẫn “buộc” và làm hạn chế tiềm năng, năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong công tác thực thi pháp luật vẫn còn có sự phân biệt đối xử của bộ máy quản lý nhà nước theo thành phần kinh tế. Các chính sách, bin pháp hỗ trợ phát trên doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa thực sự đi vào cuộc sống của cộng đồng doanh nghiệp. Đây là những rào cản đối với việc phát huy tiềm lực của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Chính vì vậy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước đi với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập WTO đang trnên cần thiết hơn bao gi hết...

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 868 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành