Thứ ba, 25 Tháng 10 2016 02:04

Chất lượng dịch vụ công và tăng trưởng kinh tế

Những năm gần đây, thế giới đã chứng kiến cuộc khủng hoảng nợ công trầm trọng ở châu Âu, theo đó là những hậu quả tai hại, ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ nền kinh tế. Nguyên nhân sâu xa chính là sự yếu kém của chính phủ trong vấn đề quản lý hoạt động chi tiêu công mà việc kiếm soát chất lượng hàng hoá, dịch vụ công là một phần trong đó. Chính phủ với tư cách là bộ máy lãnh đạo xã hội, đồng thời là một nhân tố có trách nhiệm cung cấp hàng hóa và dịch vụ công bảo đảm cho sự phát triển, phải được đánh giá hiệu quả hoạt động bằng sản phẩm của mình, được cụ thể hóa bằng các tiêu chí về mức cải thiện đòi sống tinh thần và vật chất của nhân dân trong dài hạn. Nhằm mục đích phản ánh mối quan hệ giữa việc bảo đàm chất lượng dịch vụ công và tăng trường kinh tế bài viết này sẽ là một trong số ít những nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam góp phần chi ra sự cần thiết phải kiếm soát chất lượng dịch vụ công của chính phủ...

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 81 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành