Thứ năm, 24 Tháng 11 2016 02:29

Sự minh bạch trong khu vực công và tăng trưởng kinh tế

Lý thuyết và thực tiễn đã chứng minh, khu vực công có vai trò hết sức quan trọng tới tăng trưởng kinh tế của các quốc gia thông qua tác động trực tiếp cũng như tác động tràn của khu vực này. Tương tự như vậy, các khía cạnh liên quan tới khu vực công cũng được cho rằng có tác động nhất định tới tăng trưởng kinh tế. Để đánh giá mối quan hệ giữa tính minh bạch của khu vực công và tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia trên thế giới, bài viết sử dụng bộ số liệu trong nhóm chỉ số quản lý khu vực công và thể chế trong bộ chỉ số Đánh giá Chính sách và Thể chế Quốc gia (Country Policy and Institutional Assessment_CPIA) của Ngân hàng Thế giói, mà theo tác giả là bộ số liệu gần nhất với mục tiêu nghiên cứu và đầy đủ nhất cho đến nay. Với số liệu của hơn 70 quốc gia năm 2012 (năm gần đây nhất có số liệu đầy đủ cần thiết) cho thấy, có mối quan hệ giữa chất lượng của bộ máy hành chính và tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và tham nhũng trong khu vực công tới tăng trưởng GDP. Tuy nhiên, tác động âm của chỉ số tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và tham nhũng không giống như mong đợi. Nguyên nhân có thể do chỉ số này là tổng hợp của ba thành phần có tác động khác nhau đó là “tính minh bạch”, “trách nhiệm giải trình” và “tham nhũng”....

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 130 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành