Thứ hai, 17 Tháng 4 2017 07:38

Cơ sở pháp lý trong hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài

(Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)

Cơ sở pháp lý trong hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài được hiểu là tổng hợp các nguyên tắc, quan điểm, đường lối chỉ đạo mang tính định hướng cho hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài. Theo đó, cơ sở pháp lý, hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam là tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lôi của Đảng Cộng sản Việt Nam về tham nhũng và phòng, chống tội phạm tham nhũng được thể chế hóa trong các quy định pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, ký kết có liên quan đến hoạt động phòng, chống tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 543 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành