Trong tiến trình phát triển tư tưởng, lý luận và thực tiễn pháp luật, một hiện tượng mới trong đời sống chính trị - pháp luật ra đời - hiện tượng pháp quyền. Vậy pháp quyền là gì? pháp quyền tổ chức nên cơ chế vận hành của quyền lực chính. Có những đặc điểm nào? Về cơ bản, pháp quyền thể hiện ít nhất các mối quan hệ hay các nội dung sau đây. Thứ nhất, mối quan hệ giữa quyền lực và pháp luật. Thứ hai, mối quan hệ giữa pháp luật và quyền con người. Thứ ba,…
Thứ nhất, khung pháp lý quản lý, xử lý tài sản ảo, tiền ảo nói chung và tài sản mã hóa, tiền mã hóa nói riêng cần xây dựng trên cơ sở khung pháp lý hiện hành có liên quan, trong đó loại bỏ các rào cản và bổ quy định mang tính đặc thù; Thứ hai, khung pháp lý quản lý, xử lý tài sản ảo, tiền ảo nói chung và tài sản mã hóa, tiền mã hóa nói riêng cần tập trung vào việc xử lý các rủi ro có liên quan; dựa vào kết quả; mang tính…
Xét về bản chất, xung đột diễn ra trong tâm trí, tác động đến khả năng tư duy và hành động của cá nhân. Nếu lợi ích cá nhân thắng thế xung đột lợi ích sẽ làm suy yếu, hao mòn, phá vỡ quyết định sáng suốt của cá nhân tới mức họ không còn khả năng hành động đúng với vai trò và trách nhiệm chung được giao phó. Nếu lợi ích, trách nhiệm chung thắng thế, xung đột lợi ích vẫn tiếp tục tồn tại và diễn ra hàng ngày, hàng giờ trong tâm trí và tác động…
Pháp luật hình sự Việt Nam trước yêu cầu ứng phó trước thách thức an ninh phí truyền thống đòi hỏi không chỉ nắm vững các kiến thức chuyên môn của khoa học luật hình sự, tội phạm học, khoa học an ninh - quốc phòng, mà còn cả sự am hiểu sâu sắc về các vấn đề chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường... an ninh phi truyền thống, trong đó đã xác định an ninh phi truyền thống là trạng thái an ninh trong đó đòi hỏi việc bảo đảm sự an toàn,…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành