Sự kiểm soát giáo dục của các bang thông qua các Hội đồng giáo dục và các phân khu giáo dục (Hội đồng giáo dục được bầu hay được chỉ định đều thông qua tiến trình lựa chọn cách làm dân chủ). Phân khu giáo dục và các trường học phải chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục. Các bang tạo điều kiện cho mọi gia đình được quyền tự chọn trường học cho con, em gia đình. Trên đây là trích dẫn của tài liệu. Để xem toàn văn xin quý vị tải tệp đính kèm.
Từ sau đổi mới đ ến nay, nước ta đã thực hiện nhiều chương trình sắp xếp, đổi mới và nâng cao hi ệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, những cải cách này mặc dù có những thành quả nhất định nhưng vẫn còn những hạn chế cần được tiếp tục khắc phục trong thời gian t ới. Cùng với vi ệc thực hiện quá trình đổi mới n ền kinh tế, quá trình s ắp xếp và đổi mới doanh nghi ệp nhà nước giai đoạn 1986-1990 đã tạo được những chuyển biến quan trọng,…
Phạm vi và mục đích của việc cơ quan lập pháp phê duyệt thẩm quyền chi tiêu - còn gọi là dự toán được phê duyệt - cần được làm rõ trong khuôn khổ pháp lý và được xác định qua mục lục ngân sách. Các văn bản quy phạm pháp luật nhằm xác định các quy tắc về quản lý dự toán được giao bao gồm nguyên tắc thường niên và phương thức thực thi hiệu lực; các quy tắc xác định mức độ tự chủ của cơ quan hành pháp trong việc quản lý dự toán được giao;…
Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối, tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn. Có thể nói doanh nghiệp nhà nước là nòng cốt cơ bản của kinh tế nhà nước, là công cụ hỗ trợ để Nhà nước điều tiết nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Doanh…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành