Thuật ngữ “công vụ" được sử dụng tương đối phổ biến trong khu vực công của nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam, thuật ngữ này được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau tùy thuộc vào từng điều kiện, hoàn cảnh và lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Theo Từ điển Tiếng Việt, “công vụ" được hiểu là việc công, ví dụ như thi hành công vụ, hộ chiếu công vụ, toa xe công vụ[1]. Theo cách hiểu này, có thể coi tất cả những công việc được giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn…
Hiện nay “khả năng xuất khẩu” là một cụm từ được nhiều tài liệu đề cập với nhiều cách tiếp cận khác nhau, đến nay vẫn chưa có cách tiếp cận nào toàn diện và chính xác nhất về khả năng xuất khẩu. Qua thực tiễn nghiên cứu, có thể tổng kết và rút ra một khái niệm thể hiện đầy đủ nhất bản chất nội hàm của khả năng xuất khẩu: Thứ nhất, tiếp cận về ngữ nghĩa của cụm từ: Theo cách tiếp cận này, để hiểu được khả năng xuất khẩu sản phẩm cần phải giải nghĩa…
Hiện nay, chưa có quy định pháp luật cụ thể điều chỉnh hoạt động ICO đối với tài sản mã hóa có bản chất là chứng khoán. Theo Chỉ thị số 10/CT - TTg, Bộ Tài chính mới chỉ được giao nhiệm vụ: “Chỉ đạo các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, các quỹ đầu tư chứng khoán không được thực hiện các hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới giao dịch liên quan tới tiền ảo trái pháp luật, tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa…
Dưới góc độ chung, an ninh kinh tế là một khái niệm thể hiện đảm cho mọi hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia, vùng lãnh thổ độc lập có chủ quyền luôn được ổn định, phát triển bền vững, có hiệu quả. Ở Việt Nam, an ninh kinh tế cũng có thể được xem là bảo đảm xây dựng một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm phát triển ổn định, có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành