Doanh nghiệp nhà nước tuy có những hạn chế nhưng trên thực tế đối với nền kinh tế thị trường doanh nghiệp nhà nước cũng có những vai trò nhất định. Có thể nói doanh nghiệp nhà nước là một tổ chức kinh tế được nhà nước thành lập, rót vốn và tổ chức quản lý, hoạt động công ích hoặc hoạt động kinh doanh nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được nhà nước giao phó. Như vậy, trong nền kinh tế cạnh tranh, các doanh nghiệp có vị trí pháp…
Quan điểm chỉ đạo về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã chỉ rõ: “Việc xem xét, đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước phải có quan điểm toàn diện cả về kinh tế, chính trị, xã hội; trong đó, lấy suất sinh lời trên vốn làm một trong những tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp kinh doanh, lấy kết quả thực hiện các chính sách xã hội…
Sở hữu là phạm trù phức tạp, được tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau. Sỡ hữu tiếp cận dưới góc độ kinh tế chính trị được xem là sở hữu thuộc phạm trù quan hệ sản xuất, phản ánh giữa quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất. Theo quan điểm của Các Mác quan hệ sản xuất được cấu thành bởi chế độ sở hữu tư liệu sản xuất, chế độ quản lý và chế độ phân phối của cải. Quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất sẽ tạo nên…
Các thể chế quản lý tài chính công tốt là cần thiết để thực hiện thành công chính sách tài khóa, cho dù có dựa trên quy tắc tài khóa hay không. Các thể chế quản lý tài chính công bao gồm cả các quy trình và hệ thống. Ví dụ của các thể chế quản lý tài chính công tốt bao gồm một Bộ Tài chính đóng vai trò lớn trong chuẩn bị và thực hiện ngân sách; Bộ Tài chính có đủ trình độ dự báo các số liệu ngân sách tổng thể; các tài liệu đề xuất…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành