Thực hiện quyền giám sát của mình, Quốc hội có thể trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho một số cơ quan khác thực hiện hoạt động giám sát khi thấy cần thiết. Do đó, khi đã phân định cho nhiều cơ quan chức năng của Nhà nước làm công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm sát thì Quốc hội chỉ giữ cho mình quyền giám sát đối với các cơ quan nhà nước cấp cao ở Trung ương, tức là các cơ quan do Quốc hội bầu ra hoặc phê chuẩn, mà trong đó giám sát…
Một trong những phương thức thực hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội là chất vấn Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ tại kỳ họp Quốc hội. Hoạt động này giúp Quốc hội đánh giá năng lực, trình độ, trách nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên Chính phủ. Mặt khác đây cũng là căn cứ để các đại biểu Quốc hội định kỳ lấy phiếu tín nhiệm hoặc kiến nghị với Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với những…
Phương thức hợp tác công tư được xem là công cụ chính sách tạo điều kiện cho việc cung ứng các dịch vụ công tốt hơn, hiệu quả hơn, nhờ việc thu hút khu vực tư nhân tham gia trực tiếp cung ứng các dịch vụ tài sản, dịch vụ công đáp ứng nhu cầu của người dân. PPP không chỉ đơn giản là các cơ chế cấp vốn/ hạch toán mới, mà là cơ chế đổ khai thác tối đa các thế mạnh về quản lý, thương mại và khả năng sáng tạo của khu vực tư nhân. Chính…
Giữa những năm 1950, đầu tư vào máy móc và thiết bị cũng bắt đầu tăng do sự tăng trưởng nhanh và cơ cấu nhu cầu thay đổi và thúc đấy. Máy móc và thiết bị thừa hưởng từ chiến tranh, như các nhà máy thép cũ, đã trở nên lỗi thời và không đủ khả năng đáp ứng những nhu cầu mới. Cơ cấu nhu cầu thay đổi đã tạo ra các ngành mới đòi hỏi được đầu tư mới. Nên nhớ rằng thị trường các hàng hoá chế tạo mở rộng nhanh chóng này đã gây khó khăn…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành