1. Hoàn thiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự bắt nguồn từ sự đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa Sự nghiệp đổi mới ở nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo từ Đại hội VI đến nay đã giành được những thắng lợi to lớn và quan trọng, giữ vững sự ổn định, tiếp tục phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đẩy mạnh công nghiệp…
1. Một số nội dung của quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự a) Mục tiêu của quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự Những hoạt động cụ thể của chủ thể QLNN tác động đến khách thể quản lý Nhà nước (QLNN), cũng như những biến đổi cần tạo ra từ quá trình vận động của khách thể tạo thành nội dung của hoạt động QLNN trong lĩnh vực thi hành án hình sự (THAHS). Vì vậy, khi nghiên cứu nội dung của hoạt động này phải đi từ…
1. Khái niệm pháp luật điều chỉnh hoạt động trung gian thương mại Các hoạt động trung gian thương mại xuất hiện từ rất sớm do nhu cầu của hoạt động kinh doanh. Sự tồn tại và phát triển các hoạt động này là cơ sở thực tiễn cho sự ra đời và phát triển của pháp luật điều chỉnh  các hoạt động trung gian thương mại. Hoạt động trung gian thương mại do nhiều chủ thể tham gia với  những nội dung và mục đích khác nhau. Do đó, sự điều chỉnh  của pháp luật đối với hoạt động…
1. Những phương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự Lý luận chung về quản lý Nhà nước (QLNN) và yêu cầu của QLNN trong lĩnh vực thi hành án hình sự (THAHS) cho thấy việc xây dựng phương hướng chung, tăng cường hoàn thiện QLNN trên lĩnh vực này chính là việc cải cách những yếu tố của quản lý làm cho QLNN tác động có hiệu lực và hiệu quả đến việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức THAHS trước những đòi hỏi khách quan của thực tiễn. Trên cơ…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành