Tiếp tục đổi mới và đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2011-2020 (gọi tắt là Đề án tái cơ cấu nền kinh tế) đã được Chính phủ chỉ đạo thực hiện với mục tiêu trong vòng 10 năm tới phải đưa nền kinh tế phát triển ổn định, bền vững, nâng cao sức cạnh tranh, thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực. Trong bối cảnh nền kinh tế đang bộc lộ nhiều điểm yếu trầm trọng, đây là đề án mang nhiều kỳ vọng lớn lao.
Chủ nhật, 26 Tháng 1 2014 00:00

Bình đẳng giới trong phát triển

1. Định nghĩa về giới trong thế kỷ 21 Giới là một thuật ngữ xã hội học bắt nguồn từ môn nhân học, nói đến vai trò, trách nhiệm và quyền lợi mà xã hội quy định cho nam và nữ. Giới chỉ những đặc điểm, kỳ vọng, chuẩn mực, hành vi, văn hóa gắn với phụ nữ hay nam giới. Giới đề cập đến việc phân công lao động, các kiểu phân chia nguồn lực và lợi ích giữa nam và nữ trong một bối cảnh cụ thể[1]. Tổ chức Nông Lương thế giới FAO cũng cho rằng từ…
Chăm sóc y tế là một trong những chế độ trợ cấp quan trọng, mang tính đặc thù của hệ thống an sinh xã hội. Pháp luật về an sinh xã hội của hầu hết các quốc gia trên thế giới đều ưu tiên đảm bảo chế độ trợ cấp về y tế, thể hiện dưới hình thức bảo hiểm y tế (BHYT). Trong bối cảnh Quốc hội xem xét thong qua Luật BHYT (sửa đổi), tài liệu này tổng hợp kinh nghiệm của một số nước trong việc ban hành chính sách về một số nội dung của BHYT.
Kể từ khi thành lập đất nước vào năm 1945 đến nay, nhất là trong quá trình đổi mới, chuyển từ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, chính phủ Việt Nam luôn khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của hệ thống ASXH trong hệ thống chính sách xã hội quốc gia. Hệ thống ASXH đã và đang đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Các…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành