Nguồn lực phát triển kinh tế là tổng thể các nguồn tài nguyên thiên nhiên, tài sản quốc gia, nguồn nhân lực và các yếu tố phi vật thể, bao gồm cả trong và ngoài nước, có khả năng khai thác nhằm thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế- xã hội. Như vậy, theo nghĩa chung nhất, nguồn lực là toàn bộ những yếu tố trong và ngoài nước, đã, đang và sẽ tham gia vào quá trình thúc đẩy, cải biến xã hội của một quốc gia. Nguồn lực phát triển rất đa dạng về chủng loại, tính…
Trung Quốc là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, có truyền thống lịch sử lâu đời (hơn 5000 năm) và nhiều thăng trầm. Trung Quốc cũng là quốc gia có địa hình lãnh thổ phức tạp, tiếp giáp với nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Tuy thời phong kiến, Trung Quốc là một cường quốc về kinh tế, văn hóa và quân sự, nhưng từ khi chế độ phong kiến đi vào suy tàn, trong một thời gian dài từ cuối thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX, quốc gia này rơi vào giai…
Bảo đảm an sinh xã hội là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Đây cũng là một trong những lĩnh vực mà Việt Nam có nhiều thế mạnh khi so sánh với các quốc gia khác có cùng mức thu nhập bình quân đầu người. Duy trì hệ thống an sinh xã hội được xem là một trong những giải pháp cơ bản, bảo đảm công bằng xã hội trong từng giai đoạn phát triển. Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 10/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề về…
Ở Đức có vấn đề tư nhân hóa các xí nghiệp quốc doanh của Cộng hòa dân chủ Đức. Trước đây về mặt lý luận, vấn đề này được hiểu rất khác nhau và trên thực tế, ở Đức, nó được giao cho cơ quan ủy thác quản lý nghiên cứu và chuyển các doanh nghiệp Nhà nước đó cho một nhóm người điều hành. Trên đây là trích dẫn của tài liệu. Để xem toàn văn xin tải tệp đính kèm.

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành