Mặc dù luật không quy định rõ thời hạn như ngày nói trên là tính số ngày từ thời điểm gửi “đi” hay ngày dự kiến gửi “đến”, nhưng được hiểu là ngày gửi đi thì hợp lý hơn, vì không thể tính thế nào là thời hạn “đến cả các cổ đông”. Vậy thì có thể lựa chọn cách gửi theo phương thức gửi chuy ển phát nhanh hay gửi thư ờng (gửi chậm). Và như vậy, cổ đông ở xa rất có thể không kịp nhận được trước ngày họp. Trên thực tế xảy ra tình trạng khá phổ biến là…
Tài trợ cho các dự án nghiên cứu ở Cộng hòa Liên bang Đức, đặc biệt là tài trợ của Bộ Đào tạo và Nghiên cứu Liên bang (BMBF) và của Bộ Kinh tế và Lao động Liên bang (BMWA), thông thường được thực hiện thông qua khuôn khổ các chương trình nghiên cứu tổng hợp hoặc chuyên ngành hoặc trên cơ sở các đề cương hoặc dự án với thời hạn cố định. Đầu tư trực tiếp theo dự án luôn được cung cấp cho những lĩnh vực nghiên cứu cụ thể. Mục tiêu của những đầu tư này…
Cùng với mức nắm giữ tài sản nguồn lực lớn, doanh nghiệp nhà nước còn nhận được nhiều ưu đãi trong tiếp cận tín dụng, phân bổ vốn đầu tư phát triển toàn xã hội. Tuy nhiên, những đóng góp của doanh nghiệp nhà nước đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế chưa thật sự tương xứng: hiện tại, doanh nghiệp nhà nước đóng góp khoảng 25% vào tăng trưởng kinh tế (rất nhỏ khi so với mức 53% của kinh tế ngoài nhà nước), doanh nghiệp nhà nước hiện nay đang giảm dần về số lượng và nhân…
Trước hết, Nhà nước có vai trò hoạch định chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong từng giai đoạn công nghiệp hóa, định hướng các vấn đề ưu tiên, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ của đất nước: thiết lập hệ thống, mạng lưới các cơ sở khoa học và công nghệ, các viện nghiên cứu khoa học, các trường đại học, các khu công nghệ cao, đầu tư tài chính cho các lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên,... Đồng thời, Nhà nước có các hành động…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành