Cosodulieu

Cosodulieu

Trong tiến trình phát triển tư tưởng, lý luận và thực tiễn pháp luật, một hiện tượng mới trong đời sống chính trị - pháp luật ra đời - hiện tượng pháp quyền. Vậy pháp quyền là gì? pháp quyền tổ chức nên cơ chế vận hành của quyền lực chính. Có những đặc điểm nào?

Về cơ bản, pháp quyền thể hiện ít nhất các mối quan hệ hay các nội dung sau đây. Thứ nhất, mối quan hệ giữa quyền lực và pháp luật. Thứ hai, mối quan hệ giữa pháp luật và quyền con người. Thứ ba, mối quan hệ giữa quyền lực và quyền con người. Thứ tư, mối quan hệ nói lên quyền lực của pháp luật. Trong nhân trị, người lãnh đạo (người cầm quyền) đứng trên pháp luật. Trong pháp trị, người lãnh đạo (người cầm quyền) dùng pháp luật với tư cách là một công cụ để cai trị, quản trị, quản lý. Trong hai phương thức cai trị, quản trị, quản lý nói trên, pháp luật là cái thứ hai trong mối quan hệ giữa quyền lực và pháp luật. Thêm vào đó, pháp luật chủ yếu được hiểu là pháp luật thực chứng - pháp luật do chính quyền lực tạo ra để sử dụng nhằm đạt được các mục tiêu cai trị, quản trị, quản lý của mình. Tuy nhiên, chuyển tiếp từ tư tưởng “nhân trị” sang đến “pháp trị” là bước chuyển biến quan trọng của xã hội loài người, thể hiện tính văn minh hơn trong cai trị, quản trị, quản lý. Trong pháp quyền, mối quan hệ giữa quyền lực và pháp luật được thiết lập hoàn toàn khác về nguyên tắc so với mối quan hệ giữa quyền lực và pháp luật trong hai phương thức cai trị, quản trị, quản lý nói trên. Trong pháp quyền, quyền lực phải phục tùng pháp luật. Điều đó được thể hiện ít nhất ở các khía cạnh như: Trong pháp quyền, pháp luật được dùng để điều chỉnh quyền lực, định hướng quyền lực đến mục tiêu do pháp quyền đặt ra. Pháp quyền tổ chức, thiết kế nên quyền lực chính trị, đặc biệt là quyền lực nhân dân, quyền lực nhà nước. Tiếp đến, pháp quyền tổ chức nên cơ chế vận hành của quyền lực chính trị, đặc biệt cơ chế vận hành của quyền lực nhà nước[1]. Pháp quyền bao hàm cả việc kiểm soát quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước trong quá trình vận hành của nó.

              Trên đây là trích dẫn tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.


[1] Võ Khánh Vinh: Vai trò của pháp luật trong việc tổ chức thực hiện quyền lực nhân dân, Tạp chí Cộng sản 11/95

Thứ nhất, khung pháp lý quản lý, xử lý tài sản ảo, tiền ảo nói chung và tài sản mã hóa, tiền mã hóa nói riêng cần xây dựng trên cơ sở khung pháp lý hiện hành có liên quan, trong đó loại bỏ các rào cản và bổ quy định mang tính đặc thù;

Thứ hai, khung pháp lý quản lý, xử lý tài sản ảo, tiền ảo nói chung và tài sản mã hóa, tiền mã hóa nói riêng cần tập trung vào việc xử lý các rủi ro có liên quan; dựa vào kết quả; mang tính thích ứng và thử nghiệm, thí điểm; chỉ quy định các nguyên tắc cơ bản nhất mang tính bắt buộc kết hợp với các quy định mềm mang tính hướng dẫn, như: thúc đẩy việc tự điều chỉnh, hướng dẫn về thực hiện tốt, đặt ra quy tắc ứng xử trong ngành, tiến hành đánh giá và công nhận của các tổ chức đánh giá và công nhận tư nhân độc lập. Mặc dù những hướng dẫn này không mang tính ràng buộc pháp lý nhưng cho phép các nhà làm luật nhanh chóng thích ứng với các thay đổi về công nghệ và mô hình kinh doanh để xử lý các vướng mắc phát sinh mà không cảm trở sự sáng tạo, đồng thời nâng cao chức năng sàng lọc của thị trường, cơ quan nhà nước chỉ xác định phạm vi của vấn đề cần được xử lý lý và khuyến khích ngành công nghiệp này phát triển chính các tiêu chuẩn và bộ quy tắc ứng xử của mình; khởi niệm và các biện pháp quản lý cụ thể để quản lý.

          Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Pháp luật hình sự Việt Nam trước yêu cầu ứng phó trước thách thức an ninh phí truyền thống đòi hỏi không chỉ nắm vững các kiến thức chuyên môn của khoa học luật hình sự, tội phạm học, khoa học an ninh - quốc phòng, mà còn cả sự am hiểu sâu sắc về các vấn đề chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường... an ninh phi truyền thống, trong đó đã xác định an ninh phi truyền thống là trạng thái an ninh trong đó đòi hỏi việc bảo đảm sự an toàn, ổn định của mỗi con người, cũng như các quốc gia, dân tộc và cộng đồng quốc tế khỏi sự nguy hiểm gây ra bởi những mối đe dọa có nguồn gốc phi quân sự từ bất kỳ tác nhân, chủ thế phi nhà nước nào. Ngoài ra, tiếp cận dưới góc độ khoa học luật hình sự, an ninh phi truyền thống được hiểu là trạng thái an ninh, trong đó đòi hỏi việc bảo đảm an toàn, ổn định của mỗi con người cũng như các quốc gia, dân tộc và cộng đồng quốc tế khỏi sự nguy hiểm gây ra bởi những mối đe dọa dưới dạng là các tội phạm phi truyền thống có nguồn gốc phi quân sự từ bất kỳ tác nhân, chủ thể phi nhà nước nào.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Hợp tác quốc tế là xu hướng tất yếu trong đấu tranh phòng, chống các tội phạm phi truyền thống do đặc tính xuyên quốc gia của các loại tội phạm này. Trong sự hợp tác đó, nền tảng cơ bản đầu tiên là sự thống nhất giữa các quốc gia về những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm. Để đi đến sự thống nhất đó, cộng đồng quốc tế đã xây dựng được một số chuẩn mực chung là các công ước quốc tế về một số tội phạm phi truyền thống phổ biến được đa số các quốc gia trên thế giới gia nhập như: khủng bố, tội phạm về ma túy, tội rửa tiền và tội mua bán người...

Nội dung chủ yếu của các công ước quốc tế về các loại tội phạm phi truyền thống là quy định về nghĩa vụ tội phạm hóa (Criminalization) của các nước thành viên. Các công ước chỉ ra những hành vi mà mỗi quốc gia thành viên cần xác lập trong luật hình sự của mình là tội phạm. Việc xác lập những hành vi là tội phạm trên tiêu chí chung thống nhất như vậy giúp cho các quốc gia thành viên đạt được sự phóng thích về pháp luật và có cơ sở cho việc hợp tác thực hiện các hoạt động phát hiện, trấn áp và phòng ngừa các tội phạm phi truyền thống mà cộng đồng thế giới cũng lên án, Tội phạm hóa - quy định (ghi nhận) một hành vi nguy hiểm cho xã hội mới là tội phạm vào Bộ luật Hình sự, cũng chính là việc sử dụng biện pháp pháp luật hình sự để đấu tranh chống các hành vi nguy hiểm cho xã hội. Nói một cách khác, đúng như GS.TSKH. Đào Trí Úc nhận định: “Tính chất nguy hại cho xã hội của loại hành vi này hay loại hành vi khác đều luôn luôn được xác định và đánh giá từ giác độ lợi ích của Nhà nước xã hội chủ nghĩa và của nhân dân lao động, của việc hình thành, xây dựng và phát triển các quan hệ xã hội chủ nghĩa...". Bởi vậy, chuẩn mực pháp lý quốc tế ấy chính là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá và hoàn thiện pháp luật hình sự của các quốc gia trên thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng ứng phó có hiệu quả trước thách thức an ninh phi truyền thống hiện nay. Do đó, trong phạm vi bài viết này, người viết bước đầu đề cập một số loại tội phạm phi truyền thống điển hình bao gồm: tội khủng bố, tội mua bán người, tội phạm về ma túy, tội rửa tiền và tội cướp biển.

          Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Hệ thống tài chính của một nền kinh tế thường đáp ứng nhu cầu đặc thù cho nền kinh tế thực tế lúc đó. Vì vậy để hiểu được những thay đổi trong hệ thống tài chính sau chiến tranh, cần thiết phải hiểu được những thay đổi diễn ra trong nền kinh tế thực tế của Nhật Bản.

Việc thực hiện từng giai đoạn dựa vào thương mại của sự phát triển kinh tế Nhật bản đã xác định thời kỳ từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2 đến cuối thời kỳ tăng trưởng cao (HGE) là thời kỳ thay thế xuất nhập khẩu thứ hai. Công nghiệp nặng và hoá chất được thiết lập trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, là động cơ tăng trưởng trong thời kỳ này mặc dù nền kinh tế vẫn phụ thuộc nặng nề vào nông nghiệp về mặt việc làm và vào các ngành công nghiệp tơ tằm và dệt vải bông xét về mặt thu nhập xuất khẩu. Điều quan trọng cần lưu ý là quá trình công nghiệp hoá nặng và hoá chất đã tăng lên trong thời kỳ này. Trong thời gian chiến tranh, sức mạnh quân sự tăng lên đồng nghĩa với mở rộng sản xuất trong công nghiệp nặng và hoá chất. Trong HGE, sự chênh lệch lớn về kỹ thuật với các nước phương Tây nảy sinh do sự cô lập của Nhật bản với sự phát triển các nước phương Tây, đã trở thành động lực chủ yếu.

       Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm. 

Xét về bản chất, xung đột diễn ra trong tâm trí, tác động đến khả năng tư duy và hành động của cá nhân. Nếu lợi ích cá nhân thắng thế xung đột lợi ích sẽ làm suy yếu, hao mòn, phá vỡ quyết định sáng suốt của cá nhân tới mức họ không còn khả năng hành động đúng với vai trò và trách nhiệm chung được giao phó. Nếu lợi ích, trách nhiệm chung thắng thế, xung đột lợi ích vẫn tiếp tục tồn tại và diễn ra hàng ngày, hàng giờ trong tâm trí và tác động đến những lần hành động sau của chủ thể. Nói cách khác, xung đột lợi ích là những tình huống có nhiều nguy cơ, nhưng không phải lúc nào xuất hiện xung đột lợi ích cũng tất yếu dẫn đến hành vi sai trái. Bởi vậy, việc xuất hiện những tình huống xung đột lợi ích không phải là điều bất thường hay sai trái mà quan trọng là việc nhận diện và xử lý những tình huống đó như thế nào để không tác động tiêu cực đến hành động của chủ thể làm phương hại đến lợi ích chung.

Thực tế thì không ai có thể nhìn vào tâm trí của người khác để xem xét lợi ích cá nhân đã tác động tới hành động của chủ thể như thế nào. Do đó, việc nhận diện và xử lý xung đột lợi ích không tập trung vào trạng thái của chủ thể mà tập trung các tình huống có thể trở thành căn nguyên của xung đột.

Theo Từ điển tiếng Việt, “kiểm soát là xem xét để phát hiện, ngăn chặn những gì trái với quy định"[1]. Theo nghĩa từ ngữ, có thể suy ra kiểm soát xung đột lợi ích là việc xem xét để phát hiện xung đột lợi ích, giữ cho xung đột lợi ích không bị lợi dụng để thực hiện hành vi sai trái.

 

        Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.


[1] Viện Ngôn ngữ học: Từ điển tiếng Việt, Sđd, tr. 628.

Mặc dù chưa có khung pháp lý thống nhất ở cấp liên bang về quản lý, xử lý tài sản mã hóa, tiền mã hóa, cần lưu ý là trong nhiều trường hợp thuật ngữ “tiền ảo” được sử dụng phổ biến, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đang căn cứ vào từng vụ việc cụ thể và hoạt động có liên quan (như trao đổi, kinh doanh, phát hành, lưu trữ, sử dụng) để định bản chất pháp lý của từng loại tài sản mã hóa là chứng khoán, một dạng của công cụ thanh toán hoặc hàng hóa, tiện ích. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng đang vận dụng những quy định của pháp luật hiện hành, trong đó có Luật Lưu thông tiền tệ, Luật Bảo mật ngân hàng, Luật Giao dịch chứng khoán, Luật Trao đổi hàng hóa để điều chỉnh các hoạt động cụ thể liên quan đến tài sản mã hóa phát sinh trong đời sống.
Việc nhận diện bản chất pháp lý, xử lý các vụ việc cụ thể cũng như đề xuất xây dựng khung pháp lý liên quan đến tiền ảo, tiền mã hóa hay tài sản mã hóa được thực hiện bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC), Ủy ban chứng khoán (SEC), Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp... cũng như các Ủy ban thuộc Quốc hội Hoa Kỳ. Cụ thể: (i) Đối với cơ quan phòng, chống tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FINCEN); trong Hướng dẫn số FIN - 2013 - G001 ngày 18/3/2013 về áp dụng các quy định của FINGEN đối với việc quản trị, trao đổi và sử dụng tiền ảo (tài sản mã hóa), FINGEN định nghĩa tiền là tiền xu hoặc tiền giấy do Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác phát hành nhằm mục đích định rõ là tiền pháp định được lưu hành, được chấp nhận và sử dụng như phương tiện trao đổi ở nước phát hành.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm. 

Nguyên tắc phòng ngừa ra đời xuất phát từ tính hiệu quả của phòng ngừa so với khắc phục. Thực tế cho thấy có những hậu quả do môi trường gây ra không thể khắc phục được mà chỉ có thể phòng ngừa (đặc biệt là rủi ro dẫn đến chết người, tuyệt chủng các giống loài quý hiếm). Ngay cả những rủi ro có thể khắc phục được thì chi phí bỏ ra để khắc phục bao giờ cũng lớn hơn chi phí để phòng ngừa. Cho nên, phòng ngừa được coi là nguyên tắc vàng của luật môi trường và trở thành phương châm của hoạt động bảo vệ môi trường chứ không đơn thuần là một nguyên tắc của luật môi trường. Phòng ngừa ở đây cần được hiểu như là hoạt động chủ động ngăn chặn những rủi ro có thể gây ra ô nhiễm môi trường chứ không phải đợi xảy ra rồi khắc phục. Cũng cần phân biệt phòng ngừa (preventionary) với thận trọng (precautionary). Cả phòng ngừa và thận trọng đều là dựa trên cơ sở những rủi ro đã lường trước được nhưng rủi ro trong phòng ngừa là những rủi ro đã được chứng minh về khoa học và thực tiễn (đã có cơ sở khoa học và thực tiễn để chứng minh rằng rủi ro đó chắc chắn xảy ra), còn rủi ro trong thận trọng thì chưa được chứng minh (chưa có cơ sở khoa học và thực tiễn để khẳng định rủi ro chắc chắn xảy ra, cũng chưa có cơ sở khoa học và thực tiễn để khẳng định “Hoạt động bảo vệ môi trường phải thường xuyên, lấy phòng ngừa là chính kết hợp với khắc phục ô nhiễm, suy thoái và cải thiện chất rủi ro chắc chắn không xảy ra). Những rủi ro trong nguyên tắc thận trọng là những rủi ro còn đang tranh luận khoa học. Trên thực tế thì nguyên tắc thận trọng áp dụng trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người (một số quốc gia cấm nhập khẩu thịt bò Mỹ có hoócmôn tăng trưởng, các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm biến đổi gen).

           Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Trong giai đoạn này, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm này hầu như năm sau cao hơn năm trước, chỉ có duy nhất năm 2009, xuất khẩu giày dép sang thị trường Liên minh châu Âu gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế Liên minh châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu chi tiêu của người dân Liên minh châu Âu cho việc mua sắm giày dép hàng năm, cộng thêm việc Liên minh châu Âu chính thức gia hạn áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm giày mũ da xuất xứ Việt Nam thêm thời hạn là 15 tháng, thay vì 2 năm như quy định ban đầu và việc giày dép Việt Nam khi xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu không còn được hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập, trong khi đó giá nguyên liệu đầu vào đều có xu hướng tăng, nên đã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu giày dép vào Liên minh châu Âu, kim ngạch xuất khẩu năm 2009 đạt 1,948 tỷ USD, giảm 560 triệu USD so với năm 2008. Nhưng từ năm 2010, kim ngạch xuất khẩu lại tăng trở lại và đạt giá trị cao nhất vào năm 2017 khi đạt giá trị 4,65 tỷ USD, đây là năm giá trị xuất khẩu sản phẩm giày dép Việt Nam vào thị trường Liên minh châu Âu cao nhất từ trước đến nay. Điều này có được là do người tiêu dùng Liên minh châu Âu ngày càng ưu chuộng giày dép của Việt Nam vì một số nguyên nhân như: mức giá không cao, chất lượng và mẫu mã ngày càng được cải thiện, chủng loại sản phẩm ngày càng đa dạng hơn.

         Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Tổng hợp 14 đặc trưng của thị trường tài chính phi chính thức, có giải thích rằng chính bởi đặc trưng này mà thị trường tài chính phi chính thức phù hợp với khu vực nông thôn, nhóm người nghèo. Các đặc trưng trong nghiên cứu này gồm có: người kinh doanh tài chính trên thị trường này không cần phải xin giấy phép; khuyến khích các khoản tiết kiệm nhỏ; có động cơ phi lợi nhuận trong một số hoạt động huy động và cho vay (hụi, họ); Có cấu trúc tổ chức chặt chẽ; không cần tài sản bảo đảm; cung cấp dịch vụ tại khu vực (tại chỗ); khách hàng vay cụ thể và được xác định; cung cấp dịch vụ theo nhu cầu của từng cá nhân (cá nhân hóa từng dịch vụ tài chính); có nhiều quyền sở hữu; tỷ lệ lãi suất và chi phí dịch vụ cao, có hệ thống kết nối thông tin rất tốt giữa người cho vay - người vay và các thành viên gia đình có liên quan; việc giải ngân tín dụng vô cùng thuận lợi, thị trường không bị quản lý bởi ngân hàng trung ương, nó khuyến khích việc tham gia của cộng đồng trong các lĩnh vực phát triển khác.

Các đặc trưng này của thị trường tài chính phi chính thức cũng phản ánh rủi ro của nó. Phần lớn nghiên cứu cho thấy lãi suất của thị trường tài chính phi chính thức cao hơn, thậm chí cao hơn nhiều so với mức bình quân thị trường tài chính chính thức. Mặt khác, do khoản vay ngắn hạn, cho phép người có thu nhập thấp có thể tiếp cận dịch vụ tài chính mà họ không thể tiếp cận ở hệ thống tài chính chính thống, với chi phí rẻ hơn. Cũng do khoản vay không có bảo đảm nên thời hạn cho vay ngắn, điều này khiển cả người đi vay và cho vay chịu rủi ro thanh khoản.

          Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành