Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối, tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn. Có thể nói doanh nghiệp nhà nước là nòng cốt cơ bản của kinh tế nhà nước, là công cụ hỗ trợ để Nhà nước điều tiết nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động trên cơ sở tuân th ủ các quy luật của kinh tế thị trường và các chính sách đi ều tiết của Nhà nước. Tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghi ệp nhà nước chịu sự giám sát của Nhà nước với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp, sự giám sát của toàn dân thông qua các cơ quan đại diện của nhân dân. Có thể thấy, cải cách nền kinh tế cũng đồng nghĩa với việc phải tiến hành cải cách doanh nghiệp nhà nước.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Năm 1985, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ra quyết định cải cách thể chế giáo dục, trong đó ch ỉ rõ: "Giáo dục phải đào tạo nên một thế hệ con người mới có lí tưởng, có đạo đức, có văn hoá, có kỉ luật, yêu Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, có tinh thần xả thân phấn đấu gian khổ vì sự giàu mạnh của đất nước và sự giàu có của nhân dân, không ngừng tìm tòi tri thức mới, có tinh thần khoa học thực sự cầu thị, đ ộc lập suy nghĩ và dũng cảm sáng tạo". Năm 1993, "Chương trình cải cách và phát tri ển giáo dục Trung Quốc" chỉ ra rằng: "Ai nắm được giáo dục hướng tới thế kỉ XXI, người đó sẽ chiếm được vị trí chiến lược trong cuộc cạnh tranh quốc tế ở thế kỉ XXI", "Giáo dục Tiểu học, trung học phải chuyển từ "giáo dục ứng thí" sang quỹ đạo nâng cao tố chất quốc dân, hướng tới toàn thể học sinh, nâng cao toàn diện tư tưởng đạo đức, văn hoá khoa học, kĩ năng lao dộng, tố chất sức khoẻ và tâm lí của học sinh". Năm 1999, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ Viện ra quyết đ ịnh đi sâu cải cách giáo dục, thúc đẩy toàn diện giáo dục tố chất, trong đó nhấn mạnh: "Thực hiện giáo dục tố chất chính là quán triệt toàn diện phương châm giáo dục của Đảng, coi việc nâng cao tố chất qu ốc dân là tôn chỉ căn bản, coi bồi dư ỡng tinh thần sáng tạo và năng lực thực tiễn của HS là trọng điểm, đào tạo lớp người kế thừa và xây dựng sự nghiệp xã hội chủ nghĩa có lí tưởng, có đạo đức, có văn hoá, có kỉ luật, phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mĩ”.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Chính phủ Trung Quốc rất chú trọng đến sự phát triển con người nên chính sách phát triển giáo dục đã được đặt lên hàng đầu trong chiến lược phát triển của Trung Quốc. Trung Quốc xem m ục tiêu giáo dục và mục tiêu chương trình có quan hệ phụ thuộc, có nghĩa là mục tiêu giáo dục chế ước việc xác định m ục tiêu chương trình, từ quá trình phát triển của m ục tiêu giáo dục có thể thấy được quỹ đạo diễn biến của mục tiêu chương trình. Đồng thời, để thích ứng với yêu cầu thực tế của việc xây dựng kinh tế nông nghiệp và phát triển xã hội nông thôn ở Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu phát triển của đại đa số học sinh nông thôn, vừa đặt nền móng cho học sinh học lên, vừa tạo điều kiện cần thiết cho việc tham gia sản xuất nông nghiệp, kinh doanh trong tương lai, cơ quan giáo dục của m ột số địa phương đã đưa chương trình giáo dục "Chứng chỉ xanh" vào trường sơ trung nông thôn trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Bộ Nông nghiệp Trung Quốc (2001). Thời gian dạy học dành cho chương trình này là khoảng 300 tiết, trong đó 60% dành cho giờ học lí thuyết, 40% dành cho giờ thực tập sản xuất.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải tệp đính kèm.

Giáo dục Singapore được biết đến như một hệ thống được công nhận trên toàn thế giới về chất lượng đào tạo. Singapore là trung tâm giáo dục hàng đầu ở châu Á với các chương trình giáo dục đào tạo đa dạng và kết hợp độc đáo trong môi trường học an toàn và hiện đại. Dựa trên mục tiêu toàn diện, giáo dục Singapore cung cấp cho học sinh một môi trường học tập thực sự lí tưởng với hệ thống giáo trình phong phú, máy móc thiết bị hiện đại hỗ trợ cho học tập và giảng dạy. Hệ thống phòng đọc, phòng học, phòng chơi nhạc, phòng máy tính với mạng Internet phục vụ miễn phí giúp cho học sinh dễ dàng tra cứu tài liệu và thực hành việc học ngôn ngữ.

Trải qua bao nhiêu năm, Singapore được thừa hưởng và phát triển từ hệ thống giáo dục lâu đời của Anh quốc, trong đó nền giáo dục được thiết lập nhằm đáp ứng nhu cầu của mọi cá nhân và tìm kiếm nuôi dưỡng tài năng.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Hiến pháp Cộng hoà Pháp khẳng định: "nghĩa vụ của Nhà nước là tổ chức giáo dục công bắt buộc miễn phí và thế tục (phi tôn giáo) ở mọi bậc học". Luật Giáo dục khẳng định giáo dục là ưu tiên hàng đầu của Nhà nước và quy định một số nguyên tắc cơ bản của giáo dục.

... Giáo dục là ưu tiên hàng đầu về chính sách phát triển, cũng là công cụ cơ bản của việc đảm bảo sự công bằng và bình đẳng xã hội, của chính sách xã hội của Nhà nước phúc lợi - đặc điểm cơ bản của mô hình nhà nước Pháp. Mô hình quản lí tập trung, thống nhất nền giáo dục là chọn thể chế, thể hiện vai trò của Nhà nước phúc lợi, nhằm đảm bảo sự đồng nhất, sự công bằng và bình đẳng.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Chính sách kinh tế vĩ mô của một quốc gia luôn có sự tác động qua lại giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền về và một số chính sách vĩ mô khác. Khi nền kinh tế bị ảnh vẫn tăng trưởng với mức thấp và thiếu ổn định, các nguy cơ của bất ổn vĩ mô vẫn còn hiện hữu thì việc Chính phủ tiếp tục gia tăng tổng cầu thông qua việc mở rộng chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ là cần thiết. Tuy nhiên, trong điều kiện không gian tài khóa không còn do thâm hụt ngân sách quá lớn, gánh nặng nợ công cao, Chính phủ sẽ rất khó để có thể tiếp tục thực hiện một gói kích thích kinh tế, cho nên Chính phủ cần phải tiếp tục mục tiêu ổn định vĩ mô và cải cách thể chế nhằm chuẩn bị nền tảng cho sự phục hồi vững chắc kinh tế trong tương lai là rất cần thiết.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Quan điểm chỉ đạo về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã chỉ rõ: “Việc xem xét, đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước phải có quan điểm toàn diện cả về kinh tế, chính trị, xã hội; trong đó, lấy suất sinh lời trên vốn làm một trong những tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp kinh doanh, lấy kết quả thực hiện các chính sách xã hội làm tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp công ích…”

Mặc dù chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ về số lượng (khoảng 0,93% tổng số doanh nghiệp của cả nước đang hoạt động sản xuất - kinh doanh) nhưng khu vực doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam hiện đang nắm giữ một lượng tài sản, vốn và nguồn lực khổng lồ của đất nước, trong đó chỉ riêng quy mô liên quan tới tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước đã lên đến mức gần 240 tỷ USD trong năm 2012.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu. Để xem toàn văn, xin tải về tệp đính kèm.

Sở hữu là phạm trù phức tạp, được tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau. Sỡ hữu tiếp cận dưới góc độ kinh tế chính trị được xem là sở hữu thuộc phạm trù quan hệ sản xuất, phản ánh giữa quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất. Theo quan điểm của Các Mác quan hệ sản xuất được cấu thành bởi chế độ sở hữu tư liệu sản xuất, chế độ quản lý và chế độ phân phối của cải. Quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất sẽ tạo nên phương thức sản xuất. Phương thức sản xuất thống trị quyết định chê độ chính trị phù hợp với nó.

Nói cách khác, quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất sẽ quyết định phương thức tổ chức sản xuất và phương thức phân phối của cải cho những người tham gia vào quá trình sản xuất. Quan hệ sở hữu thống trị được hiện thực hóa dưới một chế độ xã hội nào đó được gọi là chế độ sở hữu.

        Trên đây là trích dẫn của tài liệu. Để xem toàn văn, xin tải về tệp đính kèm.

Doanh nghiệp nhà nước tuy có những hạn chế nhưng trên thực tế đối với nền kinh tế thị trường doanh nghiệp nhà nước cũng có những vai trò nhất định. Có thể nói doanh nghiệp nhà nước là một tổ chức kinh tế được nhà nước thành lập, rót vốn và tổ chức quản lý, hoạt động công ích hoặc hoạt động kinh doanh nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được nhà nước giao phó. Như vậy, trong nền kinh tế cạnh tranh, các doanh nghiệp có vị trí pháp lý bình đẳng như nhau cùng thực hiện hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận, doanh nghiệp nhà nước với vai trò của mình cần thiết phải đảm nhận cả các hoạt động kinh doanh, hoạt động công ích khi lợi nhuận thu về không đáng kể thậm chí là không thu được lợi nhuận nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, dân sinh đảm bảo sự phát triển bền vững của nền kinh tế và đảm bảo ổn định xã hội, thực hiện chức năng của nhà nước. Vốn trong doanh nghiệp nhà nước do nhà nước đầu tư do vậy, tài sản trong doanh nghiệp nhà nước thuộc sở hữu nhà nước còn doanh nghiệp chỉ quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của nhà nước.

          Trên đây là trích dẫn của tài liệu. Để xem toàn văn, xin tải về tệp đính kèm.

Các thể chế quản lý tài chính công tốt là cần thiết để thực hiện thành công chính sách tài khóa, cho dù có dựa trên quy tắc tài khóa hay không. Các thể chế quản lý tài chính công bao gồm cả các quy trình và hệ thống. Ví dụ của các thể chế quản lý tài chính công tốt bao gồm một Bộ Tài chính đóng vai trò lớn trong chuẩn bị và thực hiện ngân sách; Bộ Tài chính có đủ trình độ dự báo các số liệu ngân sách tổng thể; các tài liệu đề xuất ngân sách minh bạch và đầy đủ; quy trình phê chuẩn ngân sách của nghị viện hạn chế phạm vi các sửa đổi không nhất quán với vị thế ngân sách tổng thể được chính phủ kiến nghị; cơ chế quản lý chi tiêu hiệu quả trong quá trình chấp hành ngân sách; hệ thống kế toán và báo cáo có khả năng cung cấp số liệu tài khóa kịp thời và đáng tin cậy; các hệ thống kiểm toán nội bộ và bên ngoài hiệu quả.

Việc áp dụng các quy tắc tài khóa định lượng nâng mức độ sức mạnh cần thiết của các thể chế quản lý tài chính công nếu xét tới cái giá phải trả bằng uy tín và các chi phí khác đi kèm khi quy tắc bị vi phạm. Tuy nhiên, cùng lúc đó, việc áp dụng một quy tắc thường tạo động lực để thực hiện các cải cách quản lý tài chính công cần thiết như đã được chứng minh trong kinh nghiệm của Chi-lê và Brazil[1]. Do đó, cần phải phân tích đánh giá cẩn thận liệu các thể chế quản lý tài chính công hiện hành có đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu để thực hiện hiệu quả hay không trước khi áp dụng một quy tắc tài khóa.

          (Trên đây là trích dẫn của tài liệu. Để xem toàn văn, xin tải về tệp đính kèm)


[1] Xem thêm Marcel (2010) về kinh nghiệm của Chile, và Corbacho và Schwartz (2007) về Brazil.

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành