Về bản chất, kiểm toán nội bộ cung cấp sự bảo đảm khách quan về việc thiết kế, xây dựng, vận hành giúp các nhà quản trị kiểm soát được tất cả các bước công việc, các quy trình kiểm soát và quản trị của cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Kiểm toán nội bộ tại Việt Nam ra đời trên cơ sở Quyết định số 832/1997/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước (DNNN) của Bộ Tài chính và thông tư số 171/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 hướng dẫn thực…
Chính sách tiền lương hiện nay của Việt Nam trong khu vực hành chính nhà nước được quy định bằng hệ thống thang bảng lương, ngạch bậc lương và chế độ phụ cấp theo lương. Chính sách tiền lương hiện nay đang mang nặng tính bình quân, chưa đảm bảo sự công bằng, chưa phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm và phân ngạch người lao động trong khu vực công còn nhiều bất cập, nặng về hình thức bằng cấp và thâm niên, không khuyến khích nâng cao trình độ chuyên môn…vv. Việc nâng bậc, nâng ngạch,…
Ngoài các quy định bắt buộc đối với cơ quan quản trị, điều hành, kiểm soát và kế toán trưởng, doanh nghiệp không bắt buộc phải có cơ cấu tổ chức khác. Doanh nghiệp có thể không thành lập hoặc thành lập bao nhiêu phòng ban, đơn vị trực thuộc cũng được. Đây chính là một ví dụ điển hình của việc, doanh nghiệp được quyền tự do làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, trừ trường hợp doanh nghiệp không thuê lao động, còn khi đã thuê lao động thì doanh nghiệp phải “thiết…
Về mặt nguyên tắc, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị không được hành động nhân danh cá nhân, mà đều phải dựa trên nghị quyết của tập thể Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị, trừ một số văn bản có tính chất thủ tục hành chính, đơn giản để thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị như ký giấy giới thiệu, thông báo mời họp Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị. Vì…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành