Mỹ ngày càng cần nhiều những nhà khoa học và kỹ sư để giữ vững vai trò lãnh đạo ở các mặt trận khoa học mũi nhọn và áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế dài hạn của quốc gia, cải thiện sức khỏe và sự thịnh vượng của công dân và bảo vệ môi trường. Hiện đã xuất hiện một số lo ngại về việc không có đủ công dân Mỹ theo đuổi hoạt động nghiên cứu ở cấp đại học về khoa học và công nghệ. Thay vì đó,…
Bộ Khoa học và Công nghệ đóng vai trò ban thư ký của Hội đồng quốc gia về khoa học và công nghệ. Bộ có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp mọi hoạt động khoa học và công nghệ do các bộ khác quản lý; đảm bảo các chính sách, chương trình, dự án về khoa học và công nghệ phù hợp với các ưu tiên quốc gia. Giúp việc cho Bộ Khoa học và Công nghệ là Viện Kế hoạch và đánh giá khoa học và công nghệ, với các nhiệm vụ chính là lập kế hoạch…
Hoạt động xét xử của Tòa án tại Việt Nam luôn gắn với việc giải thích pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn, mặc dù tòa án không phải là chủ thể chính được trao quyền giải thích pháp luật. Hoạt động giải thích pháp luật của Tòa án được thực hiện khi Tòa án ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật mà trong đó các văn bản có chứa đựng nội dung giải thích pháp luật gần với giải thích pháp luật mang tính quy phạm cũng như giải thích pháp…
Tranh chấp lao động là một hiện tượng kinh tế - xã hội tất yếu trong đời sống lao động ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Trong nền kinh tế thị trường quan hệ lao động được thiết lập thông qua hình thức hợp đồng lao động nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong giao kết hợp đồng mà cụ thể là người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ). Hợp đồng lao động được thiết lập trên cơ sở nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành