Riêng với giáo dục cơ sở, Luật Giáo dục 2005 chỉ rõ: "Giáo dục bắt buộc tối thiểu phải đảm bảo cho từng học sinh các công cụ cần thiết để làm chủ một nền tảng chung được cấu thành bởi m ột tổng thể kiến thức và năng lực nhất thiết phải làm chủ để có thể thành công trong học hành, tiếp tục quá trình đào tạo, xây dựng tương lai cá nhân và tương lai nghề nghiệp, thành công trong cuộc sống trong xã hội". Bản SOCCOM 2015 khẳng định: Giáo dục bắt buộc có mục tiêu kép: đào…
Trước hết, các Luật doanh nghiệp năm 1999, 2005 và 2014 đều quy định, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, chứ không phải là xin giấy phép kinh doanh. Vì vậy, nếu bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, thì cơ quan đăng ký kinh doanh có nghĩa vụ phải thực hiện việc đăng ký thành lập doanh nghiệp.Điều này khác với quy định về việc cho phép của Nhà nước như Giấy phép thành lập doanh nghiệp theo Luật công ty năm 1990; Gi ấy phép thành lập và…
Mặc dù luật không quy định rõ thời hạn như ngày nói trên là tính số ngày từ thời điểm gửi “đi” hay ngày dự kiến gửi “đến”, nhưng được hiểu là ngày gửi đi thì hợp lý hơn, vì không thể tính thế nào là thời hạn “đến cả các cổ đông”. Vậy thì có thể lựa chọn cách gửi theo phương thức gửi chuy ển phát nhanh hay gửi thư ờng (gửi chậm). Và như vậy, cổ đông ở xa rất có thể không kịp nhận được trước ngày họp. Trên thực tế xảy ra tình trạng khá phổ biến là…
Tài trợ cho các dự án nghiên cứu ở Cộng hòa Liên bang Đức, đặc biệt là tài trợ của Bộ Đào tạo và Nghiên cứu Liên bang (BMBF) và của Bộ Kinh tế và Lao động Liên bang (BMWA), thông thường được thực hiện thông qua khuôn khổ các chương trình nghiên cứu tổng hợp hoặc chuyên ngành hoặc trên cơ sở các đề cương hoặc dự án với thời hạn cố định. Đầu tư trực tiếp theo dự án luôn được cung cấp cho những lĩnh vực nghiên cứu cụ thể. Mục tiêu của những đầu tư này…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành