Thứ nhất, văn bản quy phạm pháp luật về thi hành hình phạt phạt tù Mặc dù trong thời gian gần đây, chúng ta đã đạt được một số thành tựu trong việc hoàn thiện Quản lý nhà nước nói chung và Quản lý nhà nước về thi hành hình phạt tù (THHPT) nói riêng, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Riêng về lĩnh vực Thi hành án hình sự, pháp luật điều chỉnh trực tiếp lĩnh vực này còn quá ít. Cho đến nay, ngoài BLTTHS năm 1988. Pháp lệnh thi hành án phạt tù năm 1993, BLTTHS năm…
1. Khái quát sự hình thành các chế định liên quan đến thi hành án tử hình Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, cùng với việc xây dựng và ban hành Hiến pháp năm 1946, ghi nhận chế độ xã hội, chế độ nhà nước, các nguyên tắc pháp lý của nền dân chủ nhân dân, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của bộ máy nhà nước, các quyền tự do dân chủ của công dân..., Nhà nước dân chủ nhân dân đã ban nhiều văn bản quan trọng về lĩnh vực hình sự quy định…
1. Khái quát về sự hình thành các quy định thi hành án phạt tù Từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến sau khi hòa bình lập lại năm 1954, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã rất quan tâm đến việc điều chỉnh pháp luật trong lĩnh vực thi hành án phạt tù. Ngày 03/6/1946, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 1735/P4, trong đó nêu rõ vai trò của Thi hành án hình sự nói chung, thi hành án phạt tù nói riêng: “Bản Bộ xét việc thi hành án là một việc…
Các phương pháp Quản lý nhà nước trong lĩnh vực Thi hành án hình sự bao gồm một hệ thống các phương pháp như: hành chính, kinh tế, dự báo định hướng, điều chỉnh, quản lý tác động trực tiếp... nhưng có hai phương pháp cơ bản đó là: phương pháp giáo dục, thuyết phục và phương pháp cưỡng chế. Theo các tác giả của cuốn Từ điển giải thích thuật ngữ luật học - Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1999 thì phương pháp quản lý hành chính nhà nước là: “Cách thức thực hiện chức năng của…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành